Din arbetsmiljö som student

Du kommer vara student under en förhållandevis kort period av ditt liv men din arbetsmiljö är ändå viktig. Läs mer om Högskolans arbetsmiljöarbete och mål och hur du kan vara med och påverka.

Arbetsmiljöarbete vid Högskolan i Gävle

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Högskolan arbetar därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och lika villkor för både studenter och medarbetare.

Som en del av högskolans systematiska arbetsmiljöarbete finns en arbetsmiljögrupp för studenter. Till Arbetsmiljögruppen för student kan du vända dig med frågor om eller synpunkter som rör din arbetsmiljö vid Högskolan i Gävle. Här kan du läsa mer om det arbetsmiljöarbete som görs för studenter samt ta del av protokoll från arbetsmiljögrupp students möten

Vad är en god arbetsmiljö?

Högskolans definition av en god arbetsmiljö utgår från Arbetsmiljölagen (1977:1160). Studenter har samma rätt som anställda till en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Arbetsmiljön vid Högskolan ska präglas av grundpelarna i den statliga värdegrunden, där begrepp som demokrati och respekt är särskilt viktiga.

Högskolan har en god arbetsmiljö när anställda och studenter upplever arbetet och studierna som meningsfulla, omväxlande, stimulerande och utvecklande i en fungerande och säker miljö. Detta leder till trivsel, främjar både hälsa och verksamhetens kvalitet samt överensstämmer med Högskolans verksamhetsidé som sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö.

En god arbetsmiljö uppnås bland annat genom att:

  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i den dagliga verksamheten
  • Arbetsmiljön är säker och anpassad för studenter och anställda
  • Alla människors lika värde respekteras
  • Alla ges möjlighet att delta i Högskolans verksamhet på lika villkor oavsett kön, ålder, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, funktionsvariation, kulturell eller social bakgrund
  • Ansvar och befogenheter i arbetsmiljöfrågor är tydliga och kända inom Högskolan
  • Förbättring av eventuella brister i arbetsmiljön genomförs med hög prioritet
  • Åtgärder som vidtagits för att förbättra arbetsmiljön följs upp och utvärderas

Som studerande vid ett svenskt universitet eller högskola är du försäkrad under skoltid samt under resan till och från skolan. Försäkringen är gratis för dig som student. Läs mer på Kammarkollegiets hemsida.

Försäkring via Kammarkollegiet

Färggranna pratbubblor och i dem står det Aj, Oj, Halloj

Aj, Oj, Halloj

Högskolan i Gävle strävar efter att vara en inkluderande högskola där alla ska känna sig välkomna och trygga. Högskolan arbetar därför aktivt för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö och lika villkor för både studenter och medarbetare.

För att ständigt utveckla Högskolan som studie- och arbetsplats är det viktigt att vi tar lärdom av inträffade händelser. Därför är det viktigt att du anmäler och rapporterar om du till exempel upplever trakasserier eller skadar dig under din tid här på högskolan. För att kunna arbeta förebyggande tar vi gärna emot förslag som kan göra Högskolan i Gävle till en ännu bättre studie- och arbetsplats. Du anmäler detta via vårt system
Aj, Oj, Halloj.

Anmälan och mer information

Kontakt

Huvudstuderandearbetsmiljöombudet
I form av vägledning och rådgivning kan du som student få hjälp av Gefle studentkårs huvudstuderandearbetsmiljöombud.
Telefonnummer: 070- 964 00 41
E-post: viceordforande@geflestudentkar.se

Studentombud
Du kan även kontakta Gefle studentkårs studentombud.
Telefonnummer: 070-964 96 06
E-post: studentombud@geflestudentkar.se

Studenthälsa
Till studenthälsan kan du vända dig om du behöver samtalsstöd.
Telefonnummer: 026-64 81 00
E-post: kurator@hig.se

Publicerad av: Satu Moberg Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-10-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)