Yrkesexamen före 1 juli 2007

OBS! Inga av nedanstående examina har uppdaterats med högskolepoäng varför poängen måste räknas om för att ge korrekt krav. 1 poäng = 1.5 högskolepoäng.

Yrkesexamina inom grundutbildningen vid

Högskolan i Gävle

(Examensordning (SFS 1993:100) och Lokala föreskrifter till examensordningen för grundläggande högskoleutbildning, 1993-04-27, 2000-05-26))

HögskoleingenjörsexamenUniversity Diploma in xx Engineering
För att erhålla bevis över Högskoleingenjörsexamen med intervallet 80-119 poäng vid Högskolan i Gävle fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 80 poäng. Examen skall bl.a. innefatta minst 10 poäng inom matematik och minst 40 poäng inom ett huvudämne med fördjupade studier om minst 5 poäng på C-nivå samt ett examensarbete om 10 poäng.

Högskoleingenjörsexamen  Bachelor of Science in xx Engineering
För att erhålla bevis över Högskoleingenjörsexamen om minst 120 poäng vid Högskolan i Gävle fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om minst 120 poäng. Examen skall bl.a. innefatta minst 10 poäng i matematik och minst 50 poäng inom ett huvudämne med fördjupade studier om minst 10 poäng på C-nivå och ett examensarbete om 10 poäng på minst B-nivå samt ett närliggande ämne om 20 poäng. Matematik 20 poäng får räknas som närliggande ämne om inte utbildningsplanen ställer särskilda krav på det närliggande ämnet.

Högskoleingenjörsexamen  (Lokal föreskrift, gäller studenter antagna till ingenjörsprogram från och med ht 2005 vid HiG)
För att erhålla bevis över Högskoleingenjörsexamen om 120 poäng vid Högskolan i Gävle fordras att den studerande med godkänt resultat slutfört kurser om 120 poäng. Examen skall bl.a. innefatta minst 60 poäng inom ett huvudteknikområde , varav minst 40 poäng inom ett tekniskt kunskapsområde (huvudämne) och minst 20 poäng övriga tekniska kurser inom huvudteknikområdet. Inom huvudteknikområdet skall fördjupade studier om minst 10 poäng på avancerad nivå (C-nivå) ingå. Utöver detta krävs ett examensarbete om 10 poäng på lägst grundläggande nivå (B-nivå), ingenjörsstödjande kurser om minst 20 poäng samt matematik minst 10 poäng . Resterande utrymme inom 120 poäng kan användas för breddning och/eller fördjupning. Se utbildningsplan för övriga krav.

Lärarexamen Bachelor/Master of Education ( Obs! Samtliga poäng omräknas till högskolepoäng)
Omfattning Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, ett utbildningsområde med en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering om minst 20 poäng. Inom det allmänna utbildningsområdet skall de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng. För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i- förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs minst 140 poäng,- grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 180 poäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng i relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n). För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 poäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning. För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 60 poäng och i gymnasieskolan minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. För undervisning i modersmål krävs inriktning om minst 60 poäng i relevant ämnesområde. Övrigt: Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 10 poäng vara verksamhetsförlagda. Minst 10 poäng per inriktning skall likaså vara verksamhetsförlagda. För att få lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng. För gymnasiet gäller att kurser på C-nivå har slutförts. I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd.

Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing
Sjuksköterskeexamen erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.

Social omsorgsexamen Bachelor of Science in Social Care
Social omsorgsexamen med inriktning mot äldre, funktionshindrade och utvecklingsstörda erhålls efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 120 poäng.

Specialistsjuksköterskeexamen  Graduate Diploma in xx Specialist Nursing
Specialistsjuksköterskeexamen kan utfärdas inom akutsjukvård, allmän hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, psykiatrisk vård, vård av äldre och som distriktssjuksköterska. Omfattning Specialistsjuksköterskeexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt 40 poäng. För specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska krävs sammanlagt 50 poäng. I utbildningen skall klinisk utbildning ingå, och omfattningen skall anpassas efter behovet för respektive specialområde och inriktning. Därtill ställs krav på, av Socialstyrelsen, utfärdad legitimation som sjuksköterska. I examensbeviset skall anges vilket specialområde och i förekommande fall inriktning som utbildningen avser. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen) för att få specialistsjuksköterskeexamen skall sjuksköterskan ha förmåga att inom specialområdet ansvara för att i samråd med patient/närstående identifiera vårdbehov, upprätta omvårdnadsplan, leda och utvärdera omvårdnadsåtgärder samt ta initiativ till och leda kvalitetsutvecklingen i omvårdnadsarbetet, de kunskaper och färdigheter som krävs för att inom specialområdet ansvara för handhavandet av medicinsk utrustning, förmåga att medverka i planering, uppföljning och utveckling av verksamheten samt bidra till ett effektivt resursutnyttjande. Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. Högskolan i Gävle har specialistsjuksköterskeexamen med följande inriktningar:- akutsjukvård med inriktning mot anestesisjukvård- akutsjukvård med inriktning mot intensivvård- psykiatrisk vård- distriktssköterska- hälso- och sjukvård för barn och ungdomar- vård av äldre

Yrkesteknisk examen University Diploma in Applied...
Yrkesteknisk examen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om minst 60 poäng. Därtill ställs krav på tidigare, relevant yrkeserfarenhet.

Yrkeshögskoleexamen Vocational Degree
Yrkeshögskoleexamen uppnås efter, med godkänt resultat, fullgjorda kursfordringar om 80 poäng som skall ha erhållits inom ett av Högskolan i Gävle fastställt yrkeshögskoleprogram.  

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Maria Strand Sidan uppdaterades: 2016-12-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)