Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom akademin är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Störst andel forskning finns inom utbildningsvetenskap och företagsekonomi. Här presenteras samtlig forskning och forskare vid akademin i bokstavsordning.

Engelska

Forskare

Företagsekonomi

Den företagsekonomiska forskningen vid Högskolan i Gävle handlar om marknadsföring, redovisning, organisation och ledarskap. I olika team tar vi oss an diverse forskningsområden så som sälj och förhandling, hållbara affärsrelationer, digitalisering, företagsfinansiering och organisationsteoretiska perspektiv. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera och bemöta utmaningar som uppstår i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Religionsvetenskap

Forskningen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom ämnena livsåskådningsvetenskap, religionsantropologi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. En växande del av forskningen har ett ämnesdidaktiskt fokus och gemensamt för de flesta forskningsämnena är att frågor som rör religionens roll i samhället intar en central plats. Vidare finns också en inriktning på specifika samhällsutmaningar, särskilt sådana som kan förknippas med det mångkulturella samhället. Ett nära samarbete finns med de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande och Hållbar stadsutveckling.

Forskare

Genusvetenskap


Forskare

Juridik


Forskningsprojekt
Forskare

Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas och den medierade kommunikationens betydelser för samhälle, kultur och människor. Ämnet utmärks av en bred teoretisk förståelse av mediernas strukturer, innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning, både när det gäller traditionella medier och digitala medier samt olika kretslopp mellan dem. Medie- och kommunikationsvetenskap inkluderar historiska och nutida perspektiv, där mediernas framväxt, betydelser och förändringar i såväl Sverige som internationellt står i fokus. Forskningen som bedrivs inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle befinner sig i skärningspunkten mellan politisk kommunikation, digitalisering, mediehistoria, medieestetik, genusperspektiv på medieinnehåll. Utmärkande för den medievetenskapliga forskningen på Högskolan i Gävle är också de kulturteoretiska perspektiven.

Forskare

Edin, Anna, professor
Lövgren, Karin, lektor
Vesterlund, Per, lektor

Nationalekonomi


Forskningsprojekt
Forskare

Svenska språket


Utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Gävle, berör först och främst utbildning och dess sammanhang utifrån ett flertal olika pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Bland annat behandlas kunskapens former och förutsättningar, utbildningars historiska, samhälleliga och politiska sammanhang samt undervisningens och lärandets förutsättningar, former, organisering, processer och utfall. Utbildningsvetenskap är starkt kopplat till Högskolans strategiska forskningsområde Innovativt lärande.

Didaktik

Didaktik

Forskning i didaktik vid Högskolan fokuserar i stora drag (relationer mellan) innehåll, lärare och lärandesubjekt samt frågeställningar såsom varför undervisning byggs upp som den gör, vad för mål och innehåll som väljs ut, hur undervisning kan genomföras, vem undervisningen riktar sig till liksom när och var undervisning kan bedrivas. Med utgångspunkt i forskning om undervisnings- och/eller lärmiljöer studeras även aspekter som villkorar undervisning och lärandeprocesser såsom historiska kontexter, samhällsidéer, utbildningsorganisationer, den fysiska miljön, hur undervisning kan förstås och upplevas av olika aktörer, liksom de normer, värderingar och handlingsmönster som kan ligga till grund för olika val och tillvägagångssätt.

Forskare didaktik

Biamba, Cresantus, lektor
Bäckman, Kerstin, lektor
Edling, Silvia, professor
Elm, Annika, lektor
Fransson, Göran, professor
Fredlund, Tobias, lektor
Frelin, Anneli, professor
Grannäs, Jan, docent
Haglund, Björn, docent
Hammarberg, Annie, lektor
Holmberg, Jörgen, lektor
Masoumi, Davoud, lektor

Pedagogik

Pedagogik

Forskningen i pedagogik som bedrivs inom högskolan behandlar tre nivåer: individ- och gruppnivå, aktivitetsnivå och samhällsnivå, med ett särskilt fokus på lärandeprocesser. Detta gestaltas inom forskningen som bedrivs med uttalade intressen för lärande, undervisningens processer, former och innehåll samt för fostran, formulerat inom projekt som särskilt uppmärksammar social hållbarhet och social rättvisa, inkluderande processer, studie och yrkesvägledning, specialpedagogik för lärande, hälsofostran, bedömningsforskning, ledarskapsforskning, lärande i arbetslivet, studier kring identitetsutveckling, jämförande komparativa studier, ämnesstudiers och pedagogiska handlingsplaners olika villkor samt som läroplansteoretisk forskning. Intresset för lärandeprocesser rör sig därmed över de olika nivåerna, såväl inom som utanför utbildningssystemet både nationellt och internationellt, och ger på så sätt exemplifieringar av hur vi människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Forskare Pedagogik

Björklund, Erika, lektor
Carlson, Åsa, lektor
Francia, Guadalupe, professor
Gill, Peter, professor emeritus
Gunvik Grönblad, Ingegerd, lektor
Kalinnikova, Liya, lektor
Liljestrand, Johan, docent
Pettersson, Daniel, lektor

Bildpedagogik

Bildpedagogik

Forskning inom bildpedagogik intresserar sig särskilt för ämnesspecifika frågor i relation till lärande och kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningen som bedrivs har koppling till samhällsenliga förändringar och samhällsutmaningar med fokus på aspekter av innovativt lärande. Gruppens forskning berör bland annat frågor om ledarskap, estetiska lärprocesser och frågor om visuell kommunikation.

Forskare Bildpedagokik

O Magnusson, Lena, lektor

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)