Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom akademin är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Störst andel forskning finns inom utbildningsvetenskap och företagsekonomi. Här presenteras samtlig forskning och forskare vid akademin i bokstavsordning.

Engelska

Forskare

Företagsekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Genusvetenskap


Forskare

Juridik


Forskningsprojekt
Forskare

Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap

Inom medie- och kommunikationsvetenskap studeras mediernas och den medierade kommunikationens betydelser för samhälle, kultur och människor. Ämnet utmärks av en bred teoretisk förståelse av mediernas strukturer, innehåll, produktionsvillkor och medieanvändning, både när det gäller traditionella medier och digitala medier samt olika kretslopp mellan dem. Medie- och kommunikationsvetenskap inkluderar historiska och nutida perspektiv, där mediernas framväxt, betydelser och förändringar i såväl Sverige som internationellt står i fokus. Forskningen som bedrivs inom medie- och kommunikationsvetenskap på Högskolan i Gävle befinner sig i skärningspunkten mellan politisk kommunikation, digitalisering, mediehistoria, medieestetik, genusperspektiv på medieinnehåll. Utmärkande för den medievetenskapliga forskningen på Högskolan i Gävle är också de kulturteoretiska perspektiven.

Forskare

Edin, Anna, professor
Lövgren, Karin, lektor
Vesterlund, Per, lektor

Nationalekonomi


Forskningsprojekt
Forskare

Religionsvetenskap

Forskningen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle bedrivs inom ämnena livsåskådningsvetenskap, religionsantropologi, religionshistoria, religionspsykologi och religionssociologi. En växande del av forskningen har ett ämnesdidaktiskt fokus och gemensamt för de flesta forskningsämnena är att frågor som rör religionens roll i samhället intar en central plats. Vidare finns också en inriktning på specifika samhällsutmaningar, särskilt sådana som kan förknippas med det mångkulturella samhället. Ett nära samarbete finns med de strategiska forskningsområdena Innovativt lärande och Hållbar stadsutveckling.

Forskningsprojekt
Forskare

Svenska språket


Forskningsprojekt

Utbildningsvetenskap

Den utbildningsvetenskapliga forskningen vid Högskolan i Gävle, berör först och främst utbildning och dess sammanhang utifrån ett flertal olika pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska perspektiv. Bland annat behandlas kunskapens former och förutsättningar, utbildningars historiska, samhälleliga och politiska sammanhang samt undervisningens och lärandets förutsättningar, former, organisering, processer och utfall. Utbildningsvetenskap är starkt kopplat till Högskolans strategiska forskningsområde Innovativt lärande.

Forskare

Bildpedagogik

O Magnusson, Lena, lektor bildpedagogik

Didaktik

Biamba, Cresantus, lektor didaktik
Bäckman, Kerstin, lektor didaktik
Elm, Annika, lektor didaktik
Fransson, Göran, professor didaktik
Fredlund, Tobias, lektor didaktik
Frelin, Anneli, professor didaktik
Grannäs, Jan, docent didaktik
Haglund, Björn, docent didaktik
Hammarberg, Annie, lektor didaktik
Holmberg, Jörgen, lektor didaktik
Masoumi, Davoud, lektor didaktik

Pedagogik

Björklund, Erika, lektor pedagogik
Carlson, Åsa, lektor pedagogik
Edling, Silvia, professor pedagogik
Francia, Guadalupe, professor pedagogik
Gill, Peter, professor emeritus pedagogik
Gunvik Grönblad, Ingegerd, lektor pedagogik
Kalinnikova, Liya, lektor pedagogik
Liljestrand, Johan, docent pedagogik
Pettersson, Daniel, lektor pedagogik

Doktorander
Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2021-03-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)