STORIES

Forskargruppen STORIES (Studies Of Relationships for Sustainable Learnings) syftar till att undersöka hur utbildningsmiljöer motiveras, utformas och berättas, samt de konsekvenser olika sätt att närma sig utbildningsmiljöer får vad gäller individers och gruppers livsvillkor, villkor för lärande och lärarprofession. Ett särskilt fokus riktas mot demokrati, rättvisa, makt och etik som är viktiga dimensioner för att främja social hållbarhet i utbildningspraktiker.

Med rötter i bland annat John Deweys filosofi studerar vi pedagogiskt arbete som en del i en utbildningsmiljö där sammansatta processer och utgör möjligheter och/eller hinder i olika undervisningskontexter. Ett centralt undervisningssyfte idag inbegriper en strävan att främja hållbarhet som är intimt sammanlänkad med frågor som rör demokrati, etik, makt och rättvisa. Eftersom mänsklig praktik är komplex och sammanlänkad med materiella villkor är det viktigt med tvärvetenskapliga och holistiska ansatser för att förstå och bemöta dessa utmaningar.

Forskningen som bedrivs i gruppen har följaktligen sitt huvudsakliga fokus på pedagogiskt arbete och social hållbarhet, det vill säga hur demokrati, rättvisefrågor och etik samspelar med strukturella och relationella förutsättningar i olika verkliga och/eller gestaltade undervisningsmiljöer såsom förskola, skola och högskola. Vi vill med detta förstå syften, processer och konsekvenser för lärande (explicit och implicit), lärarprofession, gruppers och/eller individers livssituation för att på så sätt även bidra till konstruktiva och innovativa strategier och förhållningssätt.

STORIES består av professorer, docent, lektor och doktorander samt ett antal associerade medlemmar nationellt och internationellt.

Exempel på forskningsområden

  1. Skolans och högskolans demokrati- och lika-villkorsuppdrag.
  2. Samspel mellan social och kulturell rättvisa i olika utbildningsmiljöer
  3. Hållbarhet inom högre utbildning
  4. När, var, hur och för vilka syften relationer byggs och upprätthålls som bidrar till trygga och likvärdiga utbildningsmiljöer med goda villkor för lärande.
  5. Hur olika våldsformer såsom mobbning och diskriminering kan förstås och motverkas i utbildning utifrån holistiska perspektiv
  6. Hur makt verkar och synliggörs i fiktionens och verklighetens berättelser
  7. Lärares och lärarutbildares professionalitet i relation till deras uppdrag.
  8. Policy implikationer för pedagogiskt arbete riktat mot utsatta barngrupper

Medlemmar

Silvia Edling, professor i didaktik (ordförande/kontakt), silvia.edling@hig.se

Guadalupe Francia, professor pedagogik, guadalupe.francia@hig.se

Sarah Ljungquist, lektor humaniora, sarah.ljungquist@hig.se

Sofia Wikman, docent kriminologi, sofia.wikman@hig.se

Nina Begovic Jönsson, doktorand humaniora, nina.begovic@hig.se

Adrian Neubauer, doktorand pedagogik, adrian.neubauer@uam.es

Associerade medlemmar

Marie Parker-Jenkins, professor in education, Limerick University

E-post:marie.parker.jenkins@ul.ie

Ana Ancheta Arrabal, University of Valencia

E-post: ana.ancheta@uv.es

Marco Catarci, professor in education, University Degli Study Roma

E-post: marco.catarci@uniroma3.it

Carolyn, Shields, professor in education and leadership, Wayne State University,

E-post: cshields@wayne.edu

Cendel, Karaman, associate professor in education, Middle east technical university, Turkey
E-post: cendel@metu.edu.tr

Elisabetta, Biffi, Associate professor in education, University of Milan Biccoca, Italy
E-post: elisabetta.biffi@unimib.it

Geraldine, Mooney Simmie, Associate profesor, University of Limerick, Ireland

E-post: geraldine.mooney.simmie@ul.ie

Jason, Dorio, Ph.D. and lecturer in international and comparative education, UCLA, USA
E-post: jndorio@ucla.edu

My, Lilja, lektor i kriminologi
E-post: my.lilja@mao.se

Todd, Price, professor in teaching and learning, National Louis University, USA,
E-post: TPrice@nl.edu

Sheila, Macrine, professor in education, University of Massachusetts Boston, USA

E-mail: smacrine@umassd.edu

Hillevi, Lenz Taguchi, professor i barn och ungdomsvetenskap, Stockholms Universitet

E-post: hillevi.lenz-taguchi@buv.su.se


STORIES i sociala medier

Pågående forskningsprojekt


Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-08-31
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)