Early Childhood Education (ECE)

Forskargruppen ECE är en forskningsmiljö som samordnar forskare och lärarutbildare vilka bedriver forskning och utvecklingsarbete med anknytning till förskola, förskoleklass och fritidspedagogik.

Bild 1

Hur låter ljud? Fotografi från forskningsstudie i förskolan.

Presentationer från årets digitala ECE konferens finns på följande länk

https://play.hig.se/media/t/0_0ccr7vy2

Rapport från följeforskning kring bokstart som presenterades på konferensen finns att hämta som pdf på regionens hemsida

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/bokstart-gavleborg/nyfiken-pa-barn-och-sprak/Forskning om förskola, förskoleklass och fritidpedagogik

Forskningsmiljön inkluderar och samverkar med yrkesverksamma lärare och intresset riktas mot verksamhet i fritidshem och förskolors inre verksamhet (undervisning), yrkesprofessionsfrågor samt lärares yrkesmässiga utveckling. Sambandet mellan förskole- och fritidspedagogisk verksamhet samt akademisk (yrkes)utbildning och yrkespraxis är viktiga frågor som ytterligare belyser forskningsgruppens inriktning. 

Pågående forskningsprojekt

DIGITALA RÖRELSER

Digitala rörelser är samlingsnamnet för en större forskningsstudie inom vilket ett av delprojekten handlar om hur och till vad barn använder digital teknik i förskolans ateljé. Syftet med studien är att undersöka visuella och estetiska möjligheter i barns brukande av digital teknik. En första del av projektet beräknas vara i mål under 2021. Projektet finansieras inledningsvis av interna meriteringsmedel.

Projektledare: Lena O Magnusson

Läs mer om de första delarna av projektet i boken: Skapande verksamhet i förskolan: kreativt arbete med analoga och digitala redskap, Bendroth Karlsson, Karlsson Häikiö och Magnusson (2018) utgiven av Studentlitteratur. Boken är kurslitteratur på förskollärarprogrammet.

EDUCATION AND TEACHING IN EARLY YEARS FROM INTERNATIONAL PERSPECTIVES

Det här är ett projekt som har partners från såväl förskolor som universitet från England, Norge, Spanien och Sverige. Projektet syftar till att stödja förskollärares professionella utveckling och medvetenhet relaterad till undervisning och värderingar ur internationella perspektiv genom att delta i varandras verksamheter och reflektera tillsammans. Projektet omfattar såväl fortbildning som forskning. Projektet finansieras genom Erasmus+ KA2.

Projektledare: Kerstin Bäckman och Kia Kimhag

FRITIDSHEMMETS PEDAGOGISKA UPPDRAG (FriPU)

Syftet med forsknings- och utvecklingsprojektet Fritidshemmets pedagogiska uppdrag är att med stöd av forskning utveckla kvalitet och likvärdighet i fritidshemmens verksamhet. Projektet, som genomförs i samverkan med Ifous, sätter fokus på undervisning i fritidshem, samarbete mellan fritidshem och skola samt rektors ledning av fritidshemmets verksamhet. Utifrån FoU-programmets syfte och mål har följande frågeställningar formulerats för forskningsdelen:

  • Hur kan ett tydliggjort och samtidigt mera avgränsat uppdrag för de yrkesverksamma i fritidshemmet skapa en större helhet och samhörighet med resten av skolan?
  • Hur kan undervisning på fritidshem definieras och vad bidrar undervisningen i fritidshemmet med till elevernas utveckling och lärande?

Projektledare: Björn Haglund och Helena Ackesjö (Linnéuniversitetet)

Läs mer om projektet på Linnéuniversitetets hemsida

FÖRSKOLANS STYRNING OCH PROFESSIONELL UTVECKLING

Projektet avser att få en djupare förståelse för hur kvalitetsarbetet i förskolan utvecklas genom att inkludera flera nivåer: förskollärare, förskolechefer samt den kommunala förvaltningen. Utgångspunkten är att kvalitetsarbete förstås holistiskt och att dessa olika nivåer förstås behöver i relation till varandra. Forskningen bygger framför allt på insamling av data genom semistrukturerade intervjuer och studier av dokument på olika nivåer.

Projektansvariga: Johan Liljestrand och Annika Elm

FÖRSKOLLÄRARES ÄMNESKUNSKAPER

Förskollärares ämneskunskaper är ett praktiknära forskningsprojekt avseende ämneskunskaper och ämnesdidaktik i förskolan i relation till matematik, naturvetenskap och teknik. I projektet används både enkäter och intervjuer men även kollegiala samtal i forskningscirklar. Projektet är ett samverkansprojekt mellan Högskolan Dalarna, Högskolan i Gävle och Uppsala universitet.

Projektledare: Kerstin Bäckman

De första resultaten kommer att presenteras under 2020

Läs mer om praktiknära forskning boken Praktiknära forskning - Barn, lärare och lärande, Björklund och Gustafsson (2016) (red).

UNDERVISNING I ÅLDERSBLANDADE OCH ÅLDERSHOMOGENA GRUPPER

Den här undersökningen genomförs som en pilotstudien med utgångspunkt i en fråga som kom från en förskolechef i regionen. Syftet är att undersöka hur och på vilka sätt undervisning, med utgångspunkt i förskolans läroplan, utformas och gagnas av att barn i förskolan delas in i åldershomogena eller åldersheterogena grupper. Pilotstudien pågår under 2020 och är finansierad med interna så kallade ULF medel för praktiknära forskning. En projektrapport kommer att finnas tillgänglig här under november 2020.

Projektledare: Kerstin Bäckman och Lena O Magnusson

VAD ÄR EN INNOVATIV (FÖRSKOL-)LÄRARE?

Forskningsprojektet görs inom det Europeiska ATEE-nätverket där avsikten är att karakterisera vad som kännetecknar innovativa lärare och skolledare. Fokus i HIG:s medverkan ligger på förskollärare.

Läs mer om det Europeiska ATEE-nätverket

Projektansvarig: Johan Liljestrand

Avslutade projekt

DATORSKRIVANDE ELEVER

Datorskrivande elever är ett forskningsprojekt som intresserade sig för datorn som redskap i relation till elevers skrivprocess. I projektet användes videoinspelningar för att dokumentera elevers datorskrivande. I projektet ingick förutom högskolan i Gävle, forskare från Karlstad och Uppsala universitet.

Projektet är avslutat

Projektledare: Katharina Andersson

FÖRSKOLLÄRARE OM DET SKOLLIKNANDE UPPDRAGET

Ett forskningsprojekt som syftar till att genom intervjuer med förskollärare synliggöra hur de förstår sitt uppdrag i relation till läroplanen och där ämnen som t ex matematik, kunskap om naturen och språklig medvetenhet står i fokus.

Projektledare: Johan Liljestrand

BARN, BÖCKER, DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE

Följeforskning i regionen med fokus på yngre barns delaktighet i läsande, läsaktiviteter och utformandet av läsmiljöer i förskolan. En mindre studie där en forskare från högskolan i Gävle följt delar av ett bokstartprojekt som utspelar sig i några av Region Gävleborgs förskolor. Finansierat av Statens kulturråd och interna medel. Slutrapport finns på Region Gävleborgs hemsida. https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/regional-biblioteksverksamhet/bokstart-gavleborg/nyfiken-pa-barn-och-sprak/

Ansvarig forskare: Lena O MagnussonKontakt

Kerstin Bäckman, samordnare ECE
Telefon: 026-64 85 53
E-post: kerstin.backman@hig.se

Lena O Magnusson, ansvarig hemsidan
Telefon: 070-2919583
E-post: lena.o.magnusson@hig.se

Publikationer

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-11-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)