Forskarpresentation

Silvia Edling

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare

Forskningsämne: Didaktik

Silvia Edling har examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle. Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med etik, likabehandling och mobbning i undervisning.

Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och social rättvisa.

Hon skriver bland annat följande:

Några av de utmaningar som jag ser att vi står inför handlar om att inte hamna i det förenklade svart/vita tänkandet som ofta präglar samhällsdebatten idag (Lukacs, 2005) och där det finns en tendens att landa i extrema ståndpunkter utan hänsyn till den mångfacetterade kunskap som finns om fältet. Det kan röra sig om ett ensidigt fokus mot antingen praktik eller teori liksom kunskap eller värden/emancipation i utbildning. Vad som istället behövs är att skapa bryggor mellan teori/vetenskap och praktik då allt vi gör i det praktiska bygger på vissa föreställningar som behöver synliggöras för att förändra och förbättra praktiken – vilket hänger ihop med praktiknära forskning. Vad mera, samhällen behöver inte bara individer med starkt självförtroende utan som också besitter nödvändiga kunskaper för att hantera samhällsutmaningar. Utrymmet mellan antingen-eller poler kan förstås som en komplex och existentiellt svår plats att vistas i eftersom det sällan finns några absoluta lösningar. Det kan kännas lockande att antingen ignorera motstånd och låta andra tänka/leda eller att med aggression förinta det som upplevs som svårt eller krångligt. Frågan man kan ställa sig är följaktligen hur vi ska undvika att fly från det här utrymmet där det säkra och osäkra möts och tillsammans hjälpas åt att hantera utmaningar med hjälp av den rika flora av vetenskapligt förankrad kunskap som (redan) finns? Här ser jag att mitt huvudsakliga bidrag till forskningsfältet och mitt engagemang finns.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

Läs nyhetsartikeln Gävlemodellen effektiv mot mobbning hos svt.se

Bokprojekt för Routledge: Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities.

Boken Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities skrivs för bokförlaget Routledge tillsammans med docent Geraldine Mooney Simmies från Limerick Universitet, Irland. Bokprojektet bekostas av Högskolan i Gävle och planerar att vara utgiven våren 2020.

LÄS MER OM

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-03-20
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)