Forskarpresentation

Silvia Edling

Forskarpresentation

Silvia Edling

Professor, Fil. Dr, Excellent lärare

Forskningsämne: Didaktik

Silvia Edling har examen som grundskollärare från årskurs 1-7 i svenska och samhällsorienterande ämnen samt gymnasielärarexamen i historia och engelska. Sedan 2003 arbetar hon som lärare på lärarutbildning, först vid Uppsala Universitet (doktorand/lektor) och sedan som lektor i didaktik på Högskolan i Gävle. Edling disputerade 2009 vid Uppsala Universitet med avhandlingen Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context som sätter strålkastarljuset mot unga människors känsla av ansvar för andras livssituation. Didaktiskt handlar avhandlingen om att få en fördjupad förståelse för förutsättningar för att arbeta med etik, likabehandling och mobbning i undervisning.

Sedan docenturen från Uppsala Universitet 2015 har Edling haft möjlighet att både bredda och fördjupa sin forskning. Hon har i sitt arbete kommit in på områden såsom historiedidaktik, barnkonventionen (policydokument), demokratifrågor på lärarutbildning, lärarprofession och ledarskap – men utan att tappa sitt ursprungliga intresse från avhandlingen: demokrati, etik och social rättvisa.

Hon skriver bland annat följande:

Några av de utmaningar som jag ser att vi står inför handlar om att inte hamna i det förenklade svart/vita tänkandet som ofta präglar samhällsdebatten idag (Lukacs, 2005) och där det finns en tendens att landa i extrema ståndpunkter utan hänsyn till den mångfacetterade kunskap som finns om fältet. Det kan röra sig om ett ensidigt fokus mot antingen praktik eller teori liksom kunskap eller värden/emancipation i utbildning. Vad som istället behövs är att skapa bryggor mellan teori/vetenskap och praktik då allt vi gör i det praktiska bygger på vissa föreställningar som behöver synliggöras för att förändra och förbättra praktiken – vilket hänger ihop med praktiknära forskning. Vad mera, samhällen behöver inte bara individer med starkt självförtroende utan som också besitter nödvändiga kunskaper för att hantera samhällsutmaningar. Utrymmet mellan antingen-eller poler kan förstås som en komplex och existentiellt svår plats att vistas i eftersom det sällan finns några absoluta lösningar. Det kan kännas lockande att antingen ignorera motstånd och låta andra tänka/leda eller att med aggression förinta det som upplevs som svårt eller krångligt. Frågan man kan ställa sig är följaktligen hur vi ska undvika att fly från det här utrymmet där det säkra och osäkra möts och tillsammans hjälpas åt att hantera utmaningar med hjälp av den rika flora av vetenskapligt förankrad kunskap som (redan) finns? Här ser jag att mitt huvudsakliga bidrag till forskningsfältet och mitt engagemang finns.

AKTUELL FORSKNING

Möten mellan historia och moralisk reflektion

Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv

Det fyra åriga projektet (2018-2021) bekostas av Vetenskapsrådet. Värduniversitet är Linnéuniversitet med professor, Niklas Ammert som projektansvarig. Deltagare i projektet är förutom docent Silvia Edling, Högskolan i Gävle, docent Jan Löfstedt, Helsingfors Universitet, Finland och docent Heather Sharp, Newcastle University, Australien. Projektets medarbetare och referenspersoner är ledande inom frågor som rör historiemedvetande och/eller moraliskt medvetande och kan bidra till projektet med ett rikt jämförelsematerial och kunskap om fältet. Projektets styrka ligger dels i dess potential att utveckla ett forskningsfält med uppenbara luckor, dels i möjligheten att med ramverk och didaktiska verktyg främja historieundervisningen i dess uppdrag att fostra demokratiska medborgare.

Gävlemodellen: utmaningar och möjligheter

Syftet med detta långsiktiga projekt är att med utgångspunkt i de behov som lokaliserats efter år av datainsamling studera orsaker och samband till att vissa skolor upplever sig ha mer mobbning än andra inom Gävle kommun. Projektet som tar utgångspunkt i Gävlemodellen är en del av praktiknära forskning och finansieras av Gävle kommun, ULF, och Högskolan i Gävle. Gävlemodellen som initierades 2012 är ett samarbete mellan Högskolan i Gävle, BIG och Utbildning Gävle där ambitionen är att skapa ett genomtänkt och systematiskt arbete mot mobbning i skärningspunkten mellan de mönster och behov skolor erfar, policy och de kunskaper som erbjuds inom vetenskaplig forskning. Ansvariga för Gävlemodellen har till uppdrag att vägleda grundskolor för att motverka mobbning både genom systematisk datainsamling och genom kontinuerliga möten med människor verksamma på dessa skolor.

Läs nyhetsartikeln Gävlemodellen effektiv mot mobbning hos svt.se

Bokprojekt för Routledge: Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities.

Boken Democracy and Teacher Education: Dilemmas, Challenges and Possibilities skrivs för bokförlaget Routledge tillsammans med docent Geraldine Mooney Simmies från Limerick Universitet, Irland. Bokprojektet bekostas av Högskolan i Gävle och planerar att vara utgiven våren 2020.

LÄS MER OM

Examina

 • 2009 Filosofie doktorsexamen i didaktik, 27 maj 2009. Avhandlingstitel: Ruptured narratives. An analysis of the contradictions within young people’s responses to issues of personal responsibility and social violence within an educational context. Handledare: Professor Carl Anders Säfström, professor Sharon Todd och Caroline Liberg. Opponent: Lynda Stone.
 • 2003 Gymnasielärarexamen vid Uppsala Universitet, med inriktning mot engelska och historia.
 • 1999 Grundskollärarexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot svenska och samhällsorienterande ämnen.
 • 1999 Filosofie kandidatexamen i didaktik

Docentkompetens och Excellent lärare

 • 2019 Professor i didaktik
 • 2017 Excellent lärare
 • 2015 Docent i didaktik vid Uppsala Universitet

Tidigare anställningar

 • 2015- Lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle (AUE, didaktik). Heltid- tillsvidaretjänst, 20 % kompetenstid ingår i tjänsten.
 • 2014 – 2015 Vikarierande lektor vid Högskolan i Gävle, med 60 % forskning
 • 2011 – 2013 Universitetslektor i didaktik (med inriktning mot specialpedagogik), vid EDU Uppsala Universitet. Heltid - tillsvidaretjänst, 20 % forskning ingår i tjänsten. Tjänstledig 2013-2015
 • 2009-2011 Vikarierande lektor i didaktik vid Uppsala Universitet, 10 % forskning ingår i tjänsten.

Gästforskare/postdoktor

 • 2013-2014 Gästforskare vid Högskolan i Gävle

Handledarerfarenhet/doktorander

 • 2019/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Adrian Neaubauer, Madrid Universitet, Spain
 • 2017/Pågående Biträdande handledare åt doktoranden Daryl Pierson, Wayne State University, Detroit, MI

Andra akademiska uppdrag (i urval)

 • 2019 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Isak Benyamine, vid Stockholms Universitet, 22 mars
 • 2019 Referee ECER, Children’s right
 • 2019- Akademirådsrepresentant (AUE)
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogik med inriktning mot allmändidaktik Dnr AN 2.2.1-500-18
 • 2018 Sakkunnig Universitetslektor i pedagogiskt arbete vid Högskolan Dalarna [HDa 2.3-2017/696]
 • 2018 Inbjuden I betygsnämnd för doktorand Mie Josefssons avhandling vid Stockholms Universitet, den 2 februari 2018. Kontakt person: Prof. Hillevi Lenz Taguchi
 • 2018 Referee: ECER, Children’s right
 • 2018 Delansvarig att skriva fram forskarrättighetsansökan på Högskolan i Gävle (tidigare delansvarig för masterrättighetsansökan)
 • 2018-2021 Delansvarig för ett fyra årigt uppdrag finansierat av Vetenskapsrådet [Swedish Science Council], 5,6 million Swedish Crowns Möten mellan historia och moralisk reflektion: Teoretiska och empiriska skärningspunkter mellan historiemedvetande och moraliskt medvetande ur ett historiedidaktiskt perspektiv [Meetings between moral and historical reflections]. Medverkande: professor Niklas Ammert (värd Linné University), docent Jan Löfstedt (Helsingfors University, Finland), doktor Heather Sharp (Newcastle University, Australia).
 • 2017 Ordinarie representant för AUE i Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2017 Inbjuden i betygsnämnd för doktorand Helene Jenvén vid Örebro universitet fredagen den 17 mars 2017. Kontaktperson: prof. Kennert Orlenius.
 • 2017 Referee: AERA
 • 2017 Referee: Journal of Policy in Education
 • 2017 Referee: Utbildning och Demokrati [Education and Democracy]
 • 2017 Referee: Journal of Teacher Education
 • 2017 Referee för tidskriften Journal of Teacher Education
 • 2015-2016 Delansvarig tillsammans med Jan Löfstedt, Niklas Ammert, Gudmundur Frimannsson och Liisa Myyryn i en RJ-ansökan som har beviljats medel: Workshop och forskningsnätverk Mot en integrerad teori om historiemedvetande och moraliskt medvetande Workshop and research network, ”Towards an integrated theory of historical consciousness and moralconsciousness.
 • 2017 Inbjuden till UCLA för ett forskningssamarbete: Participate in academic events celebrating the first anniversary of the establishment of the UNESCO-UCLA Chair in Global Learning and Global Citizenship Education at the UCLA Graduate School of Education and Information Studies, February 6-February 11, 2017 on the campus of UCLA. Private academic meetings will be held to coordinate collaborative and comparative research on global learning and global citizenship education, with a focus on programs in Sweden and the United States. Kontaktperson: professor Dr. Carlos Alberto Torres.
 • 2016- Ansvarig för det Högre Seminariet i Utbildningsvetenskap på Högskolan i Gävle tillsammans med en representant från pedagogik
 • 2016 Utvald att delta i arbetsutskottet som ansvarade för framskrivningen av External Adicory Board, Tredje Profilen, Högskolan i Gävle. Kontaktperson: Annika Elm.
 • 2016 Suppleant för AUE i det Pedagogiska Meriteringsutskottet vid Högskolan i Gävle (PeMu)
 • 2016 Referee för tidskriften Journal of Moral Education
 • 2016 Inbjuden att föreläsa på en konferens om Likabehandling och likabehandlingsplan för förskollärarprogrammet vid Göteborgs Universitet, Falkenberg (maj), kontaktperson: doktor Christina Ekström.
 • 2016 Inbjuden gästföreläsare om Demokrati och mångfald på en masterkurs i Samfundsdidaktik vid Oslo universitet, kontaktperson, docent Elin Sæther, Oslo (oktober)
 • 2015 Referee för tidskriften Journal of Curriculum Studies
 • 2015 Referee för tidskriften Scandinavian Journal of Education
 • 2015 Referee för tidskriften Utbildning och Demokrati
 • 2014 Undervisning på forskarnivå [WINTER SCHOOL FOR PHD STUDENTS], University of Limerick, Irland – kontaktperson Professor Mary Jenkins Parker
 • 2013- Undervisning på forskarnivå, (masterkursen Social Education) University of Granada, Spanien – kontaktperson Docent Antonio Luzón Trujillo (tillsvidare)
 • 2013 Gästföreläsare, University of Limerick, Irland – kontaktperson Professor Mary Jenkins Parker.
 • 2012 Key note speaker till Nordiska Ministerrådets konferens i Oslo, Nordisk demokratikonferens för lärarutbildningar Våxenåsen, kontaktperson Ellen Almgren på Skolverket.
 • 2012- Jämställdhetsombud på EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2012- Referee för tidskriften Utbildning och Lärande, Skövde (redaktör Maria Olson)
 • 2012- En av de utvalda till att studera och utveckla progressionen på institutionen EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2012- En av de utvalda till att samla in ett underlag för HSV:s utvärdering av Didaktik på institutionen EDU, vid Uppsala Universitet
 • 2011-2012 Representant i Programrådet, på institutionen EDU, Uppsala Universitet
 • 2010 Kontaktperson för hedersdoktorn Bronwyn Davies
 • 2007-2008 Doktorandrådsordförande
 • 2007-2008 Representant i Fakultetsnämnden
 • 2007-2008 Representant i Forskningsutskottet
 • 2004- Referee för tidskriften International Journal of Learning

Samverkan med det omgivande samhället (i urval)

 • 2016 Inbjuden föreläsare om Demokratidilemman på Etikrådets årliga seminarium för kursansvariga runt om i landet. Kontaktperson: Anna Jändel-HolstLärarnas Riksförbund (september).
 • 2016 Inbjuden föreläsare till programrådets internat i Falkenberg den 26 och 27 maj (Göteborg Universitet). Kontaktpersoner: Torgeir Alvestad och Christina Ekström
 • 2012 Anställd av Skolverket som föreläsare på kursen Värden och likabehandling 7,5 hp. Kontaktperson: Annika Hjelm (har besökt ett flertal skolor och förskolor mellan Östersund och Uppsala.) (Uppdragsutbildning)
 • 2010 Anställd som föreläsare av Skolverket på kursen Mobbning, kränkande behandling och diskriminering – skolpraktik och forskningsperspektiv. (Uppdragsutbildning)
Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-04-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)