Forskarpresentation

David Carlsson

Forskarpresentation

David Carlsson

Universitetslektor

Forskningsämne: Religionsvetenskap

E-post: david.carlsson@hig.se
Telefon: 026-64 85 00 (växel)

I grunden har jag ett lektorat i religionsvetenskap med ämnesdidaktisk inriktning. Min forskning bedrivs främst inom det religionsdidaktiska området men inbegriper även forskning som rör sig både mot ett bredare ämnesdidaktiskt och utbildningsvetenskapligt fält, samt mot en vidare religionsvetenskaplig kontext.

AKTUELL FORSKNING

Det avhandlingsprojekt som jag avslutade 2017 fokuserade lärarkunskap i religionskunskapsämnet utifrån handledande trepartssamtal i ämneslärarutbildningen.

I ett pågående projekt arbetar jag med formellt och informellt lärande i skola och frivillig verksamhet. Vidare forskningsprojekt inkluderar undersökning av handledning som inkluderande praktik i verksamhetsförlagd lärarutbildning och en forskningsöversikt av svensk religionsdidaktisk forskning utifrån avhandlingar år 2000 - 2017.

I tidigare forskningsprojekt har jag arbetat med gymnasieelevers uppfattningar av tro och livsåskådning i relation till skolans religionskunskapsundervisning samt med frågor som rör samarbete mellan skola och högskola.

LÄS MER OM

Här följer ett urval av meriter utöver publikationer och undervisning. För fullständigt CV, kontakta mig gärna.

Anställning

2019 - 2020

Avdelningschef vid Avdelningen för humaniora

2017 -

Universitetslektor i religionsvetenskap, Högskolan i Gävle

2007 - 2017

Universitetsadjunkt i religionsvetenskap med religionsdidaktisk inriktning, Högskolan i Gävle.

2000 - 2011

Gymnasielärare i svenska och religionskunskap, Borgarskolan Gävle.

Utbildning


2017

Doktorsexamen ämnesdidaktik med inriktning religionsdidaktik, Göteborgs universitet. Forskarutbildningskurserna innefattar bland annat studier i religionsdidaktik, religionsvetenskap, ämnesdidaktik, vetenskapshistoria, vetenskapliga metoder samt professionsteori.

Pedagogiskt och vetenskapligt ledarskap, administrativa uppdrag samt utvecklingsuppdrag


2018

Anställningsnämnd - Suppleant i anställningsnämnden vid Högskolan i Gävle, representant för akademin för utbildning och ekonomi (AUE).

Dialogmöten 2018 - Ansvarig för att på uppdrag av Skolverket planera, genomföra och utvärdera dialogmöten mellan rektorer och lärare i syfte att stärka språkutvecklingen för nyanlända elever. Uppsala & Gävle 1 feb, 2 feb, 22 mars och 23 mars 2018.

Närhet och distans - Projektdeltagare i projekt med syfte att utveckla ämneslärarutbildningen.

ATEE – Association of teacher education in Europe. A future for all: annual conference 2018. Deltagare i styrgruppen för att anordna konferens, Högskolan i Gävle, 20-22 augusti 2018.

Ämnesansvarig inkl. ansvarig för tjänsteplanering religionsvetenskap, HiG.

Kursansvarig

Ämneslärarrådet - Lärarrepresentant ämneslärarrådet, HiG.

2017

Chair/ordförande forskningskonferens - Ordförande
för session ”Ethics and educational assessment”, EthiCo conference, Göteborgs universitet, 11-13 december 2017.

2016

Ansvarig för att anordna skrivardagar för forskningsnätverk - Ansvarig
för planering av forskningsnätverket NFRs skrivardagar där religionsdidaktiskt inriktade forskare samlades för att gemensamt och enskilt arbeta med forskningsprojekt, Karlskoga folkhögskola, 11-13 maj 2016.

2015 - 2016

Styrelsearbete forskningsnätverk - Doktorandledamot i styrelsen för Nationellt forum för religionsdidaktisk-/pedagogisk forskning (NFR).

Chair/ordförande forskningskonferens - Ordförande för session “RE and crossing with other subjects and life-experience”, Nordic Conference of Religious Education, Tartu 15-18/6 2015.

Anordna nätverksträff för forskningsforum - Ansvarig för planering av forskningsnätverket NFRs vårmöte, Högskolan i Gävle 24 mars 2015.

Publicerad av: Sara Perttunen Sundberg Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-05
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)