Forskning vid akademin

Den forskning som bedrivs inom Akademin för utbildning och ekonomi är koncentrerad till det samhällsvetenskapliga och humanistiska området. Här presenteras akademins forskning och forskare efter forskarämne.

Bildpedagogik

Forskning inom bildpedagogik intresserar sig särskilt för ämnesspecifika frågor i relation till lärande och kunskapsutveckling inom ramen för utbildningsvetenskaplig forskning. Forskningen som bedrivs har koppling till samhällsenliga förändringar och samhällsutmaningar med fokus på aspekter av innovativt lärande. Gruppens forskning berör bland annat frågor om ledarskap, estetiska lärprocesser och frågor om visuell kommunikation.

Forskningsprojekt

Digitala rörelser – ett projekt med fokus på digital kompetens, digitala möjligheter och estetik i förskolan.

Forskare

Engelska

Forskningsprojekt
Forskare

Företagsekonomi

Ämnet utgår från frågeställningar som uppstår i organisationer och företag, och att hitta lösningar på dessa. Vår forskning är koncentrerad till forskningsområdet Hållbara Affärsrelationer (HAR) som stärker Högskolans vision och mål om att all utveckling ska bidra till hållbara livsmiljöer för människan. Vi tillämpar kvantitativa och kvalitativa metoder för att analysera hur hållbara affärsrelationer byggs, utvecklas och upprätthålls i olika former av företag och organisationer.

Forskningsprojekt

Genusvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Juridik


Forskningsprojekt
Forskare

Kristoffersson, Eleonor, gästprofessor
Leidhammar, Börje, adjungerad professor
Söderlund, Jenny, lektor

Medie- och kommunikationsvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Edin, Anna, professor
Lövgren, Karin, lektor
Vesterlund, Per, lektor

Nationalekonomi


Forskningsprojekt
Forskare

Pedagogik

Forskningen i pedagogik som bedrivs inom högskolan behandlar tre nivåer: individ- och gruppnivå, aktivitetsnivå och samhällsnivå, med ett särskilt fokus på lärandeprocesser. Detta gestaltas inom forskningen som bedrivs med uttalade intressen för lärande, undervisningens processer, former och innehåll samt för fostran, formulerat inom projekt som särskilt uppmärksammar social hållbarhet och social rättvisa, inkluderande processer, studie och yrkesvägledning, specialpedagogik för lärande, hälsofostran, bedömningsforskning, ledarskapsforskning, lärande i arbetslivet, studier kring identitetsutveckling, jämförande komparativa studier, ämnesstudiers och pedagogiska handlingsplaners olika villkor samt som läroplansteoretisk forskning. Intresset för lärandeprocesser rör sig därmed över de olika nivåerna, såväl inom som utanför utbildningssystemet både nationellt och internationellt, och ger på så sätt exemplifieringar av hur vi människor formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

Forskargrupper

Special Education in Contextual Settings (SECS)
Studies in Eductional Policy (SEP)

Religionsvetenskap


Forskningsprojekt
Forskare

Svenska språket


Forskningsprojekt
Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Camilla Niss Sidan uppdaterades: 2020-10-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)