Förnybara råvaror och energikällor samt hållbar utveckling


Flera av de traditionellt materialinriktade projekten har även en stark koppling till intresset för förnybara resurser i allmänhet. Förnybara energikällor förknippas ofta med utnyttjandet av grödor av olika slag vilket ger en direkt koppling till jord- och skogsbruk. En samlad syn på de resurser som t ex jordbruket producerar respektive behöver för sin hållbara utveckling ger goda möjligheter att förbättra resursutnyttjandet, bl a genom minskade transporter. Kloka val av växtföljder kan t ex bidra till bättre markutnyttjande, minskat gödningsbehov samt minskad användning av ogräsbekämpningsmedel. Kännedom om andra verksamheters avfallsproblem kan möjliggöra ökad återföring av restprodukter som ersättning för konstgödsel. Odling av t ex raps ger både frökaka och olja där den förra är ett alldeles utmärkt kraftfoder för många djur. Vegetabiliska oljor utvunna ur raps, lin, hampa, solros, oljedådra, m fl, kan förutom att användas som livsmedel eller i färger och lacker även omförestras till metylestrar. Metylestrar i allmänhet är mycket goda lösningsmedel men till största delen nyttjas de som biodiesel. Ett annat exempel är hampa som ju i första hand odlas för sina hållbara fibrers skull. Större delen av plantan utgörs av vedartade kortfibrer som antingen kan förbrännas, användas som lättkomposterbart strömaterial i djurstallar eller rötas till biogas.

Ett antal pågående projekt där Materialteknik för närvarande medverkar är:

  • Energiparken inom projektet Landskapsparken vid Wij Trädgårdar i Ockelbo
  • Satsningen på biogas i regionen genom intresseföreningen BiogasMitt
  • Framtida fordonsdrift med direkt-socker-bränsleceller enligt ett koncept som utarbetas inom forskarkonsortiet BioMobil med deltagare från KTH, Uppsala Universitet, SLU och Materialteknik.
Publicerad av: Liselotte Laurila Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2012-10-26
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)