SMEPlus

Projektet är en del Interreg Europe som är ett samarbetsprogram. SME Plus vill öka energieffektivitet i små och medelstora företag. Flera länder samverkar inom SMEPlus och projektet drivs av Högskolan i Gävle.

Inom projektet deltar parterregionerna för att jämföra och se över sin energipolitik, etablerar kontakt med viktiga intressenter, utbyter lösningar och förbättrar sina politiska instrument gentemot små och medelstora företag.

Ökad energieffektivitet fram till 2030

Europaparlamentet har fastställt ett bindande mål att öka energieffektiviteten med minst 35% fram till 2030 (jämfört med 2005) i alla medlemsstater. Projektpartnerna delar därför sin bästa praxis för att kunna hitta de bästa lösningarna för att bidra till att det gemensamma målet nås. Att delta i diskussioner och utbyta erfarenheter med relevanta aktörer är det bästa sättet att hitta lösningar för att öka energieffektiviseringen i små och medelstora industrier.

Så här arbetar SMEPlus

Projektpartnerna kommer att förbättra energipolitiken fram till 2020 genom att

  • a) jämföra de regionala politiska instrumenten i de åtta regionerna,
    b) gemensamt utveckla regionalpolitiska handlingsplaner för att stödja genomförandet av energieffektivitetsprogram och därmed utnyttja potentialen i den industriella SME-sektorn och
    c) utbyta information och erfarenheter och på detta sätt hjälpa de intressenter som stöder de regionala handlingsplanerna för att övervinna hinder.

Därför kommer dessa åtgärder att öka intresset för små och medelstora företag för att delta i energieffektivitetspolitiska program samt hjälpa till att integrera energirelaterade politiska åtgärder från andra sektorer i små och medelstora industrier.

Utmaningar för framtidens energi

Vanliga hinder i regionerna är det låga intresset hos små och medelstora industrier att delta i energieffektiviseringsprogram, samt det låga antalet energipolitiska program som riktar sig mot små och medelstora industrier.

I ett första steg kommer SMEPlus-partnerna att identifiera de stora regionala intressenterna som är involverade i energieffektivitet i små och medelstora företag i sina respektive regioner. Politiska, ekonomiska och sociala förutsättningar kommer att leda till enskilda grupper i partnerregionerna, där kommuner, branschorganisationer, miljöskyddsorgan, etc. är inkluderade. För att använda erfarenheter, expertis och existerande nätverk kommer flera regionala möten att äga rum.

Det här händer i projektet

Våra partners arbetar just nu med projektet i sina respektive länder och möts hos varandra i workshops. Här finns en förteckning över vilka partners och länder som medverkar.

Här finns mer information om projektet

Officiell hemsida via interreg: https://www.interregeurope.eu/smeplus/

Du kan även följa projektet via twitter: https://twitter.com/plus_sme eller titta på SMEplus youtube-kanal för information.

Kontaktperson Gabor Horvath: gabor.horvath@hig.se

Publicerad av: Anna Näsman Sidansvarig: Gunilla Mårtensson Sidan uppdaterades: 2020-11-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)