Nationell värdegrund i äldreomsorgen

- de äldres och personalens perspektiv

Forskningsprojektets syfte var att beskriva de äldres uppfattning om och upplevelse av välbefinnande och värdigt liv inom äldreomsorgen. En interventionsstudie har genomförts som syftade till att implementera den nationella värdegrunden inom äldreomsorgen i de ingående kommunerna.  Intervjuer har genomförts med de äldre före och efter interventionen och personal och boende har besvarat frågeformulär.

Syftet i interventionsstudien var att undersöka om den nationella värdegrunden och de arbetsmetoder som grundar sig i dess värden, kan leda till att de äldre upplever förbättringar i form av ett mer personcentrerat klimat, värdigare liv och ett ökat välbefinnande, jämfört med en kontrollgrupp. Vidare att undersöka om den nationella värdegrunden och de arbetsmetoder som grundar sig i dess värden kan leda till att vårdpersonalen upplever förbättringar i form av ett mer personcentrerat klimat, ökade strukturella förutsättningar, högre psykologisk empowerment, arbetstillfredsställelse, lärande och utveckling i arbetet och mindre stress jämfört med en kontrollgrupp.

All data är insamlad och bearbetning av data pågår. En studie är publicerad.

Roos C, Silen M, Skytt B, Engström M. An intervention targeting fundamental values among caregivers at residential facilities: effects of a cluster-randomized controlled trial on residents´ self-reported empowerment, person-centered climate and life satisfaction. BMC Geriatrics (2016) 16:130 DOI 10.1186/s12877-016-0306-2

Forskare

Charlotte Roos, doktorand, Högskolan i Gävle
Maria Engström, huvudhandledare, professor, Högskolan i Gävle
Bernice Skytt, bitr. handledare, docent, Högskolan i Gävle
Marit Silén, bitr. handledare, FD, Högskolan i Gävle

Publikationer

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-02-18
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)