GodA: God arbetsmiljö och frisk arbetsplats

GodA - Test av en modell som sammankopplar arbetsmiljö, anställdas välbefinnande och företagsutveckling.

”Främjande faktorer” i arbetet antas främja både individens fysiska och psykiska hälsa och företagets konkurrenskraft och lönsamhet och därmed ge ”friska verksamheter”. Vilka faktorer som verkar hälsofrämjande, liksom hur en organisation ska arbeta för att främja hälsan hos anställda och samtidigt gynna en affärsmässigt sund verksamhet, är ännu i sin linda.

GodA-studien syftar till att testa om ett utvecklingsarbete organiserat efter den s.k. PATH-modellen (Grawitch et al. 2006) medför ökat välbefinnande bland arbetstagarna och samtidiga organisatoriska förbättringar.

Under 2012 gjordes en förstudie i form av fokusgrupps- och individualintervjuer på tre medelstora företag. Intervjuerna avsåg att undersöka vad anställda och chefer anser karaktärisera ”god arbetsmiljö” och vad som ger dem välbefinnande i arbetet. Resultatet från intervjuerna samt kända hälso- och arbetsmiljöparametrar har utgjort bas för en enkät, med vilken medarbetarna på de tre företagen följs under 2 år. Parallellt inhämtas uppgifter om företagens nyckeltal samt internt utvecklingsarbete. Ett av företagen utformar sitt utvecklingsarbete efter PATH-modellen. Vid tvåårsuppföljningen jämförs resultatet från ”PATH-företaget” avseende anställdas och företagets välbefinnande med resultaten från de två andra företagen som genomför utvecklingsarbete efter eget val.

Studien avser att öka kunskaperna om hur en arbetsmiljö som medför hållbar hälsa och välbefinnande för både individen och företaget kan uppnås parallellt. Sådana förhållanden kan på sikt antas bespara individen lidande samt företaget och samhället minskade kostnader.

Projektet stöds finansiellt av AFA Försäkring.

Ansvarig forskare

Per Lindberg

Samarbetspartners

Fil. dr Annika Strömberg, Högskolan i Gävle
Fil dr Susanne Gustafsson, Högskolan i Gävle
Med. dr Ingrid Anderzén, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet

Artiklar

Johansson B, Lundberg I, Nordquist T, Helgesson M, Leijon O, Lindberg P, Vingård,E. Work and health among native and foreign-born residents in Sweden 1990-2008 - a register-based study on hospitalization for common potentially work-related disorders, disability pension and mortality. BMC Public Health 2012, 12:845.

Lindberg, Per , & Vingård, Eva. Indicators of healthy work environments – a systematic review. Work: A Journal of Prevention, Assessment and Rehabilitation 2012, 41 (0): 3032-3038.doi: 10.3233/wor-2012-0560-3032

Publicerad av: Susanne Lind Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2020-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)