Språket som nyckel

Språket som nyckel är ett projekt med målet att producera och sprida forskning om det flerspråkiga klassrummet. Utgångspunkten i projektet är att språket är nyckeln till både arbete och högre studier.

Om projektet

Språket som nyckel är ett projekt som ägs av Högskolan i Gävle; medfinansiärer är Region Gävleborg samt Hudiksvalls kommun som har anställt en doktorand för att arbeta utifrån lokala förutsättningar. Målet med projektet är producera och sprida forskning om det flerspråkiga klassrummet för att tillhandahålla verktyg för förändring på organisatorisk-, strukturell- och individnivå. I slutändan, syftar projektet till att få fler personer till arbete och högre studier.

Projektet bygger på forskningen från fyra doktorander kopplade till Högskolan i Gävle med inriktning mot modersmålsundervisning, språkutvecklande arbetssätt, vuxnas litteracitet samt litteratur. Språket som nyckel är en del av de forskningsinsatser som sker inom satsningen ULF (Utbildning-Lärande-Forskning).

Resultaten från forskningen tillsammans med erfarenheter från samverkan och samarbete, kommer på olika sätt att nyttiggöras i regionen.

För att säkerställa att projektet når ut till avnämare inom alla former av utbildning i regionen, har ett nodsystem utformats. Nodsystemet ser till att Högskolan i Gävle och skolfältet i regionen kan möta varandra och underlätta utbytet av kunskaper och erfarenheter.

Nodmodellen bygger på kopplingen mellan olika intressegrupper och nätverk vilka kopplas till doktorandernas fokusområden. I möten i noderna sker kunskaps- och erfarenhetsutbytet och nya, viktiga frågor aktualiseras. Noderna är livskraftiga eftersom de bygger på skolfältets behov och motivation i samklang med doktorandernas forskning och kompetens.

Nodmodell Språket som nyckel

Projektet Språket som nyckel pågår till 2023.

Kontakt

Regionalt utvecklingscentrum - RucX

E-post: ruc@hig.se

Publicerad av: Catarina Carlsson Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-11-02
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)