Ansökan till forskningsetiska rådet

Ska du göra en ansökan till Forskningsetiska rådet om att få ditt examensarbete forskningsetiskt bedömt. Här finns anvisningar och instruktioner för hur du ska fylla i din ansökan.

Följande ska din ansökan innehålla

(om rådgivande yttrande från forskningsetiska rådet)

Din ansökan om yttrande görs via formulär här på webben. Förutom uppgifter om den/de sökande och en kort beskrivning av studiens upplägg (bakgrund, syfte och eventuell frågeställning, metod samt etiska aspekter) ska följande dokument bifogas:

  • Godkänt PM/projektplan
  • Brev till studiedeltagare
  • Tillstånd från verksamhetschef

Då ansökan kräver uppgifter om projektet och underlag som bifogas via filer, kan det vara bra att ha tagit fram allt, för ditt projekt relevant, underlag innan du börja fylla i formuläret.

Här nedan finns instruktioner och mallar som stöd vid framtagandet av dokumenten som ska bifogas till din ansökan. Här nedan följer instruktioner om vad som behöver vara bifogat och hur innehållet ska vara utformat. Det finns även mallar att använda som stöd. När du har tagit fram alla för ditt projekt relevanta underlag kan du börja fylla i formuläret. Ett tips är att ha dokumenten redo på din dator innan du börjar fylla i formuläret.

Anvisningar för det olika dokumenten som ska bifogas till ansökan

Godkänt PM/projektplan

PM:et/projektplanen innehålla en detaljerad metodbeskrivning, det vill säga urval av undersökningsgrupp, deras eventuella grad av sårbarhet samt hur insamlade data kommer att hanteras. Bifoga i förekommande fall enkät eller intervjuguide.

Brev till studiedeltagare

Anvisning för brev till studiedeltagare

Brevet ska innehålla all den information som en person kan behöva känna till för att kunna ta ställning till deltagande i projektet, men inte mer.

Det är viktigt att informationen ges på ett enkelt och tydligt språk och inte innehåller ord som kan upplevas som en påtryckning eller överord om studiens tänkbara värde. Informationen bör anpassas till personens ålder och förutsättningar.

Vid forskning med barn ska information riktas till såväl barnet (om läskunnigt) som till vårdnadshavaren.

Begränsa informationen till en sida.

Exempel på informationsbrev vid enkätstudie
Exempel på informationsbrev vid intervjustudie

Förslag till innehåll i brev till studiedeltagarna

Genom att inleda brevet med förfrågan om deltagande understryks att medverkan är frivillig, vilket krävs för att samtycke skall råda.

Beskriv enkelt och kortfattat studiens övergripande syfte, hur studien skall genomföras, hur deltagarna rekryterats, skattad tidsåtgång för undersökningspersonerna, frivilligt deltagande och om möjligheterna att avbryta deltagandet utan motivering.

Om undersökningspersonerna är patienter/klienter beskrivs också att deltagarna garanteras samma vård oberoende av om de väljer att delta eller inte.

Uppge namn på de personer som genomför studien och namn på handledaren samt hur dessa kan nås för ytterligare information.

Tillstånd från verksamhetschef

Anvisning för brev till verksamhetsansvarig chef

Brevet skall innehålla relevant information som verksamhetsansvarig kan behöva för att kunna ta ställning till studiens genomförande.

Först efter yttrande från Forskningsetiska rådet skickas ansökan till den verksamhetsansvarige.

Förslag till innehåll i brev till verksamhetsansvarig chef

Ge en kort bakgrund till studien.

Beskriv studiens syfte och frågeställningar.

När det gäller studiens metod, var noggrann med att beskriva er planering när det gäller datainsamling, vilka undersökningspersoner som skall ingå i er studie samt hur ni planerar att gå tillväga för att rekrytera undersökningspersonerna och genomföra studien.

Avsluta brevet med att kortfattat redogöra för de etiska frågeställningar som identifierats och vilka åtgärder som vidtagits för att minska eller eliminera dessa.

Av brevet skall framgå att Du är student vid Högskolan i Gävle. Uppge namn på de personer som genomför studien och namn på handledaren samt hur dessa kan nås för ytterligare information.

Formuläret/mallen för brev till verksamhetsansvarig chef får gärna användas:

Mall - anhållan om att genomföra studie till verksamhetsansvarig chef

Handlingarna sänds:

Av handledare till ordförande i Forskningsetiska rådet Bernice Skytt senast en vecka före sammanträdesdatum. 


Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2021-07-29
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)