Kurser inom programmet

Programnamn

Personal- och arbetslivsprogrammet 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Individ och organisation 15 hp
Område Psykologi

Momentet inleds med en kursintroduktion där avsikten är att introducera den studerande i utbildningen, aktuella yrkesområden/yrkesroller och en överblick över personalarbetets olika inriktningar. Kursen syfte är att ge studenterna kunskap i psykologiska teorier om individen med en koppling till personal- och arbetslivsfrågor. Det handlar om grundläggande psykologisk teoribildning inom det breda forskningsfält som psykologi utgör, såsom kognition, perception, emotion, motivation, beslutsfattande och inlärning applicerat till arbetsliv och organisation.

Kursen ingår i Personal- och Arbetslivsprogrammet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Beteendevetenskaplig metod och vetenskaplig orientering 7.5 hp
Område Psykologi

Denna kurs ger en introduktion till centrala vetenskapsteoretiska orienteringar och begrepp inom beteendevetenskaplig forskning och en introduktion till hur olika forskningsprocesser kan genomföras och rapporteras.

Kursen ingår i Personal- och Arbetslivsprogrammet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Differentiell psykologi 7.5 hp
Område Psykologi

Under kursen ska studenterna tillägna sig kunskaper om likheter och olikheter mellan människor, grupper och hur samma individ har olika egenskaper och förmågor som kan variera över tid. Introduktion till testteori och urval behandlas också under kursen.

Kursen ingår i Personal- och Arbetslivsprogrammet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Arbetsrätt 15 hp

Under kursen studeras den svenska arbetsrätten samt hur den påverkas av EG-rätten. Fokus ligger på de kollektiva spelreglerna och anställningsskyddet. Efter avslutad kurs ska kursdeltagarna kunna förutse och lösa arbetsrättsliga frågor och problem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Företags- och personalekonomi 15 hp
Område Företagsekonomi

Kursen behandlar grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrning. Centrala moment är redovisning, budgetering och kalkylering. Kursen ger en grundläggande förmåga att praktiskt tillämpa metoder och modeller för ekonomistyrning samt en förståelse för dess betydelse i verksamheter och en grundläggande insikt i hur olika metoder kan användas. Vidare ingår även grundläggande metoder för investeringsbedömning. Studenten tränas även i att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt till de ekonomistyrningsmodeller som behandlas under kursens gång. Vidare problematiseras grundläggande synsätt inom ekonomistyrningen med särskild koppling till personalfrågor. Kursen behandlar personalekonomiska synsätt och tar upp hur man teoretiskt och praktiskt kan resonera kring investeringar i personal genom rekrytering, utbildning, investeringar i välbefinnande mm. Begrepp som humankapital, intellektuellt kapital samt personalekonomiska beräkningar, behandlas.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Arbets- och organisationspsykologi 15 hp
Område Psykologi

Kursens syfte är att öka kunskaperna om olika styrnings-, koordinerings-, samt sociala processer inom organisationsarenan. Tillämpningsområden som attityder och värderingar inom organisationen samt kommunikations- och ledningsaspekter kommer att behandlas. Under kursen får studenterna planera, utföra och rapportera en organisationspsykologisk undersökning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Folkhälsa och arbetsliv A 15 hp
Område Folkhälsovetenskap

Kursen vänder sig till dig som studerar vid Personal-och arbetslivsprogrammet och ska ge en introduktion till ämnet folkhälsovetenskap.
Den ska också ge kunskap om hälsoläget internationellt och nationellt, skapa förståelse för begreppen hälsa och sjukdom samt vad det är som påverkar hälsan i befolkningen.
I kursen ingår även att identifiera hälsofrämjande åtgärder som kan tillämpas i arbetslivet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Arbetsplatsens fysiska och psykosociala miljö 15 hp
Område Psykologi

Under delkursen ska studenten förvärva fördjupade kunskaper om sambandet mellan arbetsplatsens fysiska, psykiska, sociala miljö och individens hälsa och välbefinnande. Kursen innefattar också studier om stress och belastningsskador och åtgärder för att undanröja problem inom arbetsplatsen.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Beteendevetenskaplig metod och arbetsliv 15 hp
Område Psykologi

Kursens syfte är att öka kunskaperna om olika styrnings-, koordinerings-, samt sociala processer inom organisationsarenan. Tillämpningsområden som attityder och värderingar inom organisationen samt kommunikations- och ledningsaspekter kommer att behandlas. Under kursen får studenterna planera, utföra och rapportera en organisationspsykologisk undersökning.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Personalarbetets innehåll 15 hp
Område Psykologi

Kursen ingår som obligatorisk kurs i Personal- och arbetslivsprogrammet

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete 15 hp
Område Psykologi

I examensarbetet ges den studerande möjligheter att aktivt undersöka och bearbeta centrala problem/frågeställningar inom det personal-, och arbetsvetenskapliga området samt en kunskap i kritisk granskning och bedömning av vetenskapliga arbeten inom vetenskapsområdet.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)