Kurser inom program

Programnamn

Miljöingenjör (Co-op) 180 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Algebra och geometri 7.5 hp
Område Matematik

Efter avslutad kurs skall studenten kunna
1. översiktligt redogöra för grundläggande strukturer i matematiskt tänkande
2. arbeta med de olika talsystemen, funktioner, komplexa tal, polynom, och trigonometriska funktioner.
3. arbeta med vektorer samt lösa linjära ekvationssystem i två och tre variabler
4. lösa geometriska problem med vektorer.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
Linjär algebra 7.5 hp
Område Matematik

Kursen introducerar den linjära algebran vilken handlar om systematiska metoder för att lösa linjär ekvationssystem, matrisalgebra, vektoralgebra, linjära avbildningar samt symmetrier.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Avfallshantering 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur insamling och sortering av avfall går till med avseende på olika tekniska system och innebörden i producentansvaret
2. beskriva hur olika behandlingstekniker (deponering, termisk och biologisk behandling samt materialåtervinning) för avfall fungerar tekniskt och vilken miljöpåverkan de medför
3. beskriva hur avfall kan förebyggas med avseende på mängd och farlighet
4. förklara hur ett avfallshanteringssystem kan vara utformat och hur det samverkar med omgivningen
5. analysera förbättringspotentialer inom avfallshantering med tillämpande av avfallshierarkin
6. undersöka och förstå orsak och verkan i avfallshanteringen

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Envariabelanalys 7.5 hp
Område Matematik

Kursen befäster centrala begrepp och metoder inom den del av matematisk analys som handlar om funktioner i en variabel och är en fördjupning och utvidgning av kunskaperna i differential- och integralkalkyl. Kursens syfte är att ge studenten en god förmåga att lösa problem, förtrogenhet med metoder som behövs för fortsatta studier inom matematik och naturvetenskap och förmåga till att presentera matematiska resonemang.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Ekonomi- och verksamhetsstyrning A 7.5 hp
Område Företagsekonomi

Målet med kursen är att ge förståelse för grundläggande begrepp och modeller inom ekonomistyrningsområdet. Centrala moment är budgetering, kalkylering och resultatplanering. Kursen ger en grundläggande förmåga att tillämpa metoder och modeller inom dessa områden samt ger en förståelse för dess betydelse och roll i företag/organisationer. Studenten skall även lära sig att tillämpa ett kritiskt förhållningssätt gentemot styrmetoder och styrmodeller.

För mer information se www.hig.se

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Introduktion till cirkulär ekonomi 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen utgår ifrån konsekvenserna av den linjära ekonomin som ett sätt att förklara begreppet cirkulär ekonomi. Det görs genom grundläggande begrepp och teorier i cirkulär design, modeller för cirkulär ekonomi samt hinder och möjligheter för en cirkulär ekonomi. Kursen innehåller många konkreta exempel vilka illustrerar hur modeller för cirkulär ekonomi appliceras inom olika områden som livsmedelsproduktion, textilier, elektronik och industriell tillverkning samt vad innebörden är av en cirkulär distributionskedja. Kursen tar upp kunskaper och verktyg för att kunna utveckla och implementera cirkulära affärsmodeller i näringsliv och offentlig verksamhet. I kursen tillämpas både ett top-down perspektiv där en omställning av samhället i en mer cirkulär riktning problematiseras, och ett bottom-up perspektiv med konkreta exempel och idéer på hur individer och företag kan utveckla och tillämpa cirkulära affärsmodeller, produkter och tjänster.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Livscykelanalys 7.5 hp
Område Miljöteknik

Kursen ger en god teoretisk genomgång av livscykelanalys som en metod för att bedöma produkters och tjänsters potentiella miljöpåverkan från vaggan till graven. Kursen tar upp tillvägagångssätt, användningsområden och begränsningar för en livscykelanalys liksom en genomgång av olika miljöpåverkanskategorier. I en laboration och en projektuppgift får studenten genomföra en förenklad livscykelanalys med hjälp av ett datorbaserat verktyg för en utvald produkt och i en inlämningsuppgift tränas man att granska, analysera och jämföra olika livscykelanalyser med avseende på t.ex. systemgränser, dataurval, dataosäkerhet etc.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 1
VA-teknik 7.5 hp
Område Miljöteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

1. redogöra för olika typer av råvatten och dricksvattenframställning, samt distribution av dricksvatten
2. diskutera utmaningar för dricksvattenförsörjningen idag och i framtiden
3. redogöra för olika typer av avloppsvatten, avloppssystem och avloppsvattenrening, samt ledningssystem
4. diskutera problematiken kring olika typer av avloppsvattenrening
5. diskutera miljöfrågor kopplade till dricksvattenframställning och avloppshantering
6. beskriva utformningen av VA-installationer i byggnader

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Geografisk informationsteknik 7.5 hp
Område Samhällsplanering, Geomatik, Geografi, Lantmäteriteknik

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om geografisk informationsteknik vad avser teknik och användningsområden samt att ge en introduktion till fjärranalys.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Systemperspektiv på miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

Kursen utgörs till stor del av ett projektarbete som utförs i mindre grupper, och som går ut på att analysera aktuella åtgärdsförslag inom vatten/avlopp eller avfall/återvinning. Både miljö, ekonomi och arbetsmiljö undersöks, och inom miljöområdet läggs särskild tonvikt på hur olika åtgärder bidrar till giftfria, resurssnåla och energieffektiva kretslopp. I kursen läggs stor vikt vid projekt som arbetsform, och hur man arbetar med projekt i olika verksamheter. Kursen präglas av systemperspektivet och en del behandlar modellering av tekniska system.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Energiresurser 7.5 hp
Område Energisystem

Kursens övergripande mål är att öka kompetensen och ge ökade insikter för dem som kommer att arbeta med energisystemanalys. Efter kursen ska studenten kunna:
-Utformningen av olika energiförsörjningssystem.
-Hur omvandling sker av energiråvaror till elektrisk energi och värme.
-Olika förnybara energislag, deras möjligheter och problem.
-En samlad bild av elproduktion och elmarknaden
-Uppbyggnaden av ett fjärrvärmenät, dess teori, teknik och funktion samt kommunala energisystem.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Materiallära
Område Maskinteknik

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. redogöra för hur metaller, keramer och polymerer är uppbyggda samt känna igen deras
viktigaste egenskaper och användningsområden
2. använda teorier och kunskaper om materiallära för att välja material vid konstruktion av produkter och strukturer
3. förklara innebörden i materialens fysikaliska och mekaniska egenskaper samt redogöra för och utföra materialprovningsmetoder
4. förklara hur metallers mekaniska egenskaper kan påverkas med olika behandlingar
5. redogöra för de teoretiska begreppen och principerna för korrosion samt metoder för att förhindra korrosion
6. diskutera miljö-och samhällsfrågor inom material- vetenskap och teknik
7. söka, utvärdera och tillgodogöra sig relevant litteratur
8. redovisa studieuppgifter skriftligt i form av en vetenskaplig rapport
9. presentera samt diskutera problemställningar och resultat muntligt
10. granska, värdera och diskutera en annan students studieuppgift.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Vetenskaplig metod och skrivande för miljöingenjörer 7.5 hp
Område Miljöteknik

Syftet med denna kurs är att förbereda studenterna inför examensarbetet. Kursens huvudfokus ligger på en vetenskaplig litteraturstudie och skrivandet av en litteraturöversikt.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i miljöteknik 15 hp
Område Miljöteknik

I kursen ges möjlighet att i ett självständigt arbete visa prov på sina samlade kunskaper och färdigheter i miljöteknik inom ramen för en avgränsad arbetsuppgifts, som genomförs enskilt eller i par. Studenten kan själv föreslå ett forsknings- eller utvecklingsarbete, alternativt tilldelas en uppgift. Arbetet syftar till att utveckla förmågan att identifiera problem, samt formulera, implementera, skriftligt redovisa, muntligt presentera, försvara och kollegialt granska ("peer-review") lösningar. Undervisningen består av handledning, där den akademiska handledaren vägleder studenten genom examensarbetet med förslag och kommentarer. I fallet med ett samverkansprojekt med något företag eller organisation utses även en extern handledare.

Kursplan
Litteratur

Läs som fristående kurs

Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2019-03-19
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)