Kurser inom programmet

Programnamn

Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan: ingångsämne svenska

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Svenska för ämneslärare (1-30) 30 hp
Område Svenska språket

Kursen syftar till att ge ämnesdidaktiska och teoretiska kunskaper i svenska språket och litteraturvetenskap, vilka tillsammans utgör skolämnet svenska. I kursen studeras svenska språkets struktur och utveckling samt social variation och attityder till variation i det mångkulturella och flerspråkiga språksamhället Sverige främst utifrån perspektiv som rör sociala, åldersbundna och könsmässiga drag. Kursen ger kunskap i litteraturvetenskap, genom studier av olika litterära genrer och litteraturens samband med en politisk och social verklighet och analys av litteraturen som ett viktigt estetiskt och didaktiskt verktyg.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Perspektiv på läraryrket inkl. VFU, ämneslärare 22.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

I kursen behandlas den svenska skolans historiska framväxt, de olika skolformernas utveckling, uppdrag och tillhörande styrdokument. Vidare behandlas lärares uppdrag och arbete i form av både pedagogiskt arbete med elever samt annat lärararbete med särskilt fokus på gymnasieskolan och grundskolans årskurser 7-9. Kursen ger en introduktion till grundläggande teorier om lärande och syn på kunskap samt vilka didaktiska konsekvenser detta får för en undervisningspraktik. Vidare behandlas de utmaningar och möjligheter till lärande elever och lärare ställs inför i ett digitaliserat och uppkopplat samhälle, speciellt med hänsyn till etiska ställningstaganden i användningen av sociala medier. Kursen behandlar barns och familjers levnadsvillkor i dagens samhälle och vilken roll skolan har i relation till detta. Ett genomgående tema är akademiskt skrivande samt tillämpning av de krav och konventioner som ställs på vetenskapliga texter.
Kursen innehåller verksamhetsförlagd utbildning.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Teorier och metoder inom utbildninsgvetenskaplig forskning 7.5 hp
Område Didaktik, Pedagogik

kursen ingår i Ämneslärarprogrammet - med inriktning mot arbete i gymnasieskolan termin 3

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Utveckling, lärande och specialpedagogik, Ämneslärarprogrammet 7.5 hp

Med utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv studeras teorier om och synsätt på ungdomars utveckling ur ett individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Teorier om specialpedagogik studeras med fokus på ungdomars delaktighet i gymnasieskolan.

Kursen läses i relation till den verksamhetsförlagda utbildningen om 7,5 hp som ingår i blocket ”utbildningsvetenskaplig kärna två”. Det erfarenhetsbaserade lärandet utmanas och fördjupas i relation till teorier och modeller som behandlas i denna kurs.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Hållbar utveckling med inriktning mot gymnasiet 7.5 hp
Område Biologi

Kursens mål är att från det ekologiska, men också det sociala och ekonomiska perspektivet ge grundläggande kunskaper och färdigheter att arbeta med miljö och hållbar utveckling i gymnasieskolans olika skolämnen så att det blir intressant och engagerat för eleverna.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 3

Termin 1
Religion för ämneslärare (1-30) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Religion för ämneslärare (1-30) ger en grundläggande introduktion till religionsvetenskapliga studier. Kursen innehåller både ämnesteori och ämnesdidaktik. Den består av fyra delkurser där religionsvetenskap studeras tematiskt i historia och nutid utifrån svenskt, europeiskt och globalt perspektiv. Delkurs 1 tar sin utgångspunkt i det mångreligiösa Sverige. Under delkurs 2 studeras judendom, kristendom och islam som traditioner med ett gemensamt ursprung och delvis gemensam kärna. Delkurs 3 utgörs av Myter och riter från forntid till nutid. Slutligen behandlar delkurs 4 mystik och religionspsykologi.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 1
Engelska för ämneslärare (1-30) 30 hp
Område Engelska

Kursens huvudsakliga fokus ligger på att utveckla studenternas kommunikativa färdigheter i engelska samt att introducera grundläggande begrepp för analys av språk och litteratur. De kommunikativa färdigheterna tränas speciellt genom att studenterna skriver och redigerar ett antal uppsatser. Teorier om inlärning av främmande språk introduceras likaså, och genomgående görs kopplingar mellan det akademiska ämnet och skolämnet engelska.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Religion för ämneslärare (31-60) 30 hp
Område Religionsvetenskap

Fortsättningskursen inom religionsvetenskap med didaktisk inriktning (31-60) behandlar ämnesområden som inte tagits upp under den inledande kursen i religionsvetenskap (1-30). Fortsättningskursen består av fyra delkurser. Inom kursen behandlas relationen mellan religion, natur och hälsa, samspelet mellan människans andliga och moraliska mognad med utgångspunkt i olika etiska och psykologiska teorier, Syd- och Östasiens religioner, samt relationen mellan religion och globalisering. Teoretiska studier varvas med ämnesdidaktiska perspektiv på undervisning i skolan.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Engelska för ämneslärare 31-60 hp 30 hp
Område Engelska

I kursen fördjupas de studerandes förmåga att uttrycka sig varierat och på språkligt korrekt engelska inom såväl det språkvetenskapliga som det litteraturvetenskapliga området. I kursen studeras de amerikanska och brittiska litteraturers utveckling i ett historiskt perspektiv, med fokus på relation mellan texternas innehåll och form samt deras inbördes förhållande, och deras komplexa koppling till sin samtid. Terminologin fördjupas och kompletteras med vissa grundläggande litteraturkritiska begrepp som t.ex. “litteraturkanon”, “Själv”, “diskurs”, och “historicitet”. Till detta kommer en övergripande genomgång av centrala delar av språkvetenskapen, med fokus på syntax, morfologi, fonetik och fonologi, semantik, sociolingvistik och pragmatik samt språkdidaktik och språkinlärning, jämte en orientering i det engelska språkets historiska utveckling. Vidare fördjupas studenterna inom syntax och en genomgång av de centrala forskningsmetoder inom lingvistik. Studenterna ges möjligheten att applicera kunskapen om lingvistiska ämnen och forskningsmetoder genom att tillämpa en forskningsmetod och utreda ett begränsat språkvetenskapligt ämne. Resultaten beskrivs i en vetenskaplig utredande uppsats där vetenskapligt skrivande tränas.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 4

Termin 1
Engelska för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Engelska

Kursens syfte är att ge den studerande ökade färdigheter i att använda engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i lingvistik med fokus på sociolingvistik och i litteraturkunskap med fokus på prosatexter och litteraturteori. Vidare skall den studerande utföra ett specialarbete i ett begränsat ämne inom engelsk språkvetenskap eller engelskspråkig litteratur. Slutligen skall kursen förbereda studenten för att presentera information både skriftligt och muntligt i internationella sammanhang.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 7,5 hp 7.5 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 7.5 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i engelska 15 hp
Område Engelska

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet engelska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet engelska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i Svenska 15 hp 15 hp

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet svenska ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet svenska utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över svenskläraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i religion 15 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Ämnesdidaktisk VFU i religion 7.5 hp
Område Religionsvetenskap

Den verksamhetsförlagda utbildningen i denna kurs är knuten till ämnet religion ur ett didaktisk perspektiv. I kursen fokuseras studentens förmåga att skapa förutsättningar för alla elevers lärande och utveckling inom ämnet religion utifrån läroplanens mål. I kursen ges studenten fördjupad möjlighet att reflektera över läraryrkets innehåll och sin egen utveckling mot ett professionellt förhållningssätt gentemot kollegor, elever och föräldrar.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 5

Termin 1
Engelska för ämneslärare (61-90) 30 hp
Område Engelska

Kursens syfte är att ge den studerande ökade färdigheter i att använda engelska i tal och skrift samt fördjupade kunskaper i lingvistik med fokus på sociolingvistik och i litteraturkunskap med fokus på prosatexter och litteraturteori. Vidare skall den studerande utföra ett specialarbete i ett begränsat ämne inom engelsk språkvetenskap eller engelskspråkig litteratur. Slutligen skall kursen förbereda studenten för att presentera information både skriftligt och muntligt i internationella sammanhang.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Examensarbete för ämneslärare: Svenska med didaktisk inriktning (91-120) 30 hp
Område Svenska språket

I kursen skriver studenten en självständig vetenskaplig uppsats med språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig inriktning och som har ämnesdidaktisk anknytning. Studenten ska visa prov på att kunna genomföra en undersökning på vetenskaplig grund utifrån en väl definierad språkvetenskaplig eller litteraturvetenskaplig frågeställning och förankra detta i ett relevant forskningsfält. Opponent- och respondentskap ingår i kursen.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)