Kurser inom programmet

Programnamn

Masterprogram i Miljöpsykologi 120 hp

Översikt av de kurser som utgör programmet:

Årskurs 1

Termin 1
Miljöpsykologi I 30 hp
Område Miljöpsykologi

Miljöpsykologi handlar om samspelet mellan människa och miljö. Miljöpsykologin vid Högskolan i Gävle tar sin utgångspunkt i kognitionspsykologi och är i huvudsak inriktad mot att studera effekter av den omedelbara miljön (ljud, akustik, luftkvalitet, etc.) på människans kognitiva förmågor (minne, uppmärksamhet, problemlösning, etc.), särskilt i klassrums- och kontorsmiljöer.

Kursen ger dig en allmän orientering i miljöpsykologins områden där vi lägger tonvikten vid hur olika aspekter av arbets-, skol- och bostadsmiljön påverkar människor, och vid teknisk psykologi (t.ex. användarvänlighet och risker i datorsystem, maskiner och apparater).

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöpsykologi II 30 hp
Område Miljöpsykologi

Miljöpsykologi handlar om samspelet mellan människa och miljö. Miljöpsykologin vid Högskolan i Gävle tar sin utgångspunkt i kognitionspsykologi och är i huvudsak inriktad mot att studera effekter av den omedelbara miljön (ljud, akustik, luftkvalitet, etc.) på människans kognitiva förmågor (minne, uppmärksamhet, problemlösning, etc.), särskilt i klassrums- och kontorsmiljöer.

Kursen ger dig en allmän orientering i experimentella undersökningsmetoder och i miljöpsykologins huvudområden. Kursen avslutas med en vetenskaplig uppsats inom ett miljöpsykologiskt forskningsfält.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Årskurs 2

Termin 1
Miljöpsykologi III 30 hp
Område Miljöpsykologi

Efter avslutad kurs ska studenten uppfyllt följande mål:

Moment 1: Vetenskapsteori för beteendevetare och ingenjörer
1. Beskriva innebörden av centrala vetenskapsteoretiska begrepp
2. Identifiera, jämföra och diskutera ontologiska perspektiv, epistemologiska perspektiv och vetenskapsteoretiska perspektiv
3. Identifiera och diskutera forskningsetiska problem
4. Värdera ontologiska och epistemologiska ansatser i ett specifikt forskningsfält

Moment 2: Statistik
1. Redogöra för centrala begrepp inom beteendevetenskaplig statistisk metodik
2. Redogöra för innebörden av korrelationsanalys, variansanalys och regressionsanalys
3. Applicera inferentiell statistik på empiriska data
4. Tolka innebörden av resultaten från statistiska analyser

Moment 3: Uppsats i Miljöpsykologi II
1. Formulera forskningsfrågor med miljöpsykologisk anknytning
2. Sammanställa, diskutera och analysera tidigare forskning som publicerats inom ett miljöpsykologiskt forskningsfält
3. Utvärdera forskningsfrågeställningar baserat på publicerade empiriska data
4. Kritiskt granska vetenskapliga rapporter

Kursplan
Läs som fristående kurs

Termin 2
Miljöpsykologi IV 30 hp
Område Miljöpsykologi

Kursen ger en gedigen träning i att förbereda, genomföra, rapportera och kritiskt granska forskningsrapporter.

Kursplan
Läs som fristående kurs

Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-03-08
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)