Lyckad revision av miljöarbetet

En uppföljande revision av Högskolans miljöledningssystem har genomförts och det gick väldigt bra! Revisorn bedömde att vårt miljöledningssystem uppfyller kraven i standarden ISO 14001:2015.

Redan i juli 2004, som andra lärosäte i Sverige, miljöcertifierades Högskolan i Gävle enligt ISO 14001. Certifieringen omfattar undervisning och forskning i samverkan med det omgivande samhället. Vi har valt att fokusera våra miljömål mot områden där vi tror att vår möjlighet att påverka inför framtiden är som störst - inom framför allt utbildning och forskning. Vi har också valt att bredda inriktningen inom miljöledningssystemet till att innefatta hållbar utveckling istället för "bara" miljö.


Enligt högskolelagen ska alla högskolor främja en hållbar utveckling i sin verksamhet, som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd och rättvisa.

Hållbar utveckling på Högskolan i Gävle

För oss på Högskolan i Gävle betyder hållbar utveckling att vi satsar på arbetsmiljön för vår personal, studiemiljön för våra studenter och långsiktighet i vår användning av resurser. Kort sagt – vi sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö. Högskolans två forskningsprofiler, Byggd miljö och Hälsofrämjande arbetsliv, är viktiga delar i förverkligandet av vår vision och en stor del av forskningen inom dessa profiler är inriktad på frågor som i ett holistiskt perspektiv kan bidra till att utveckla en hållbar livsmiljö för människan.

I den studentenkät som årligen genomförs i samband med höstterminsstarten uppgav 59 procent av de svarande i höstas att de kände till Högskolans miljöcertifiering och för en viss del av studenterna har det haft en stor betydelse för deras val av lärosäte.

Vi har flera utbildningsprogram, till exempel Miljöingenjör som är uttryck för Högskolans ambition att utbilda för hållbar utveckling och samtliga forskningsprojekt vid Högskolan bedöms utifrån hållbarhetsanknytning. En metod som Högskolan valt för att stärka och synliggöra sitt hållbarhetsarbete är hållbarhetsklassificering av kurser. En majoritet, 65 procent, av Högskolans kurser bedöms ha inslag av hållbar utveckling enligt denna klassificering.

ISO 14001

Revisorns bedömning

Revisionen visade genomgående goda resultat som utfördes via intervjuer med processägare/funktionsansvariga samt via stickprov. Man noterade att jag och min ledningsgrupp ser ett behov av att tydliggöra hållbarhetsprofilen ytterligare vilket bedöms som positivt. Samtidigt pekade också revisorn på förbättringsmöjligheter i det fortsatta arbetet och det är förstås något som vi tar till oss.

Några enheter blev särskilt granskade den här gången; Akademin för teknik och miljö, Biblioteket och Kansliet för samverkan, internationalisering och innovation. Samtliga med godkänt resultat. En intressant aspekt som också kom upp under revisionen var att Högskolans hållbarhetsprofil bedömdes underlätta vid rekryteringar till organisationen.

Revisorn konstaterade att Högskolan har en tydlig integration av miljö- och hållbarhetsperspektiv i beslutsfattandet och även att perspektiven är naturliga inslag i utbildnings- och forskningsmiljön och i de aktiviteter som är relaterade till samverkan. Revisorn bedömer att Miljöledningssystemet har en stor del i detta då det har tillfört en systematik och struktur i de processer som är väsentliga för utveckling av hållbarhetsprofilen.

Nästa år är det dags för omcertifiering och jag hoppas att vi även då kan uppvisa samma kvalitet i miljö- och hållbarhetsarbetet.

Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentar
Publicerad av: Veronica Liljeroth Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2018-06-07
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)