Samordnare för lika villkor

Högskolan i Gävle har en samordnare för lika villkor. Lika villkor inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. För att samordna och utveckla arbetet finns det en samordnare för lika villkor.

Högskolans likabehandlingsarbete

Högskolan i Gävle arbetar för en hållbar framtid genom att sträva efter att alla studenter och medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter. Paraplybegreppet för detta arbete är lika villkor som inkluderar arbete för jämställdhet, mångfald, jämlikhet, tillgänglighet och likabehandling. Högskolan i Gävle ska vara ett jämlikt och jämställt lärosäte där alla studenter och medarbetare behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vårt förhållningssätt ska präglas av respekt för varandras olikheter och åsikter.

Nolltolerans för trakasserier

Högskolan i Gävle tar avstånd från all form av diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling. Grunden för vår människosyn är respekt för varje människas unika och lika värde. Varje student och medarbetare har rätt att känna sig sedd, hörd och respekterad på sitt arbete. Anställda och studenter ska respektera varandras olika förutsättningar och ingen ska bli diskriminerad eller behöva uppleva sig trakasserad på grund av kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning eller ålder.


Kajsa Svaleryd, Samordnare för lika villkor, säger så här som sitt arbete med likavillkorsfrågor.

Jag arbetar strategiskt med lika villkorsfrågor. Det innebär att inventera, identifiera och analysera behov och arbeta fram strategier för samordning och genomförande av gemensamma insatser i lika villkorsfrågor som rör studenter, medarbetare och utbildning. Jag vill synliggöra och tydliggöra lika villkor i praktiken både genom att belysa normer och attityder och genom att informera om diskrimineringslagen och högskolans riktlinjer, planer och program som rör lika villkor. För oss är det självklart
att värna om allas lika värde, allas lika rättigheter och möjligheter. Högskolan i Gävle ska präglas av en inkluderande arbets- och studiemiljö där alla medarbetare och studenter behandlas på ett respektfullt sätt och där det finns goda förutsättningar att verka och utvecklas.


Hanteringsanvisningar avseende trakasserier och kränkande särbehandling

Kontakt

Samordnare för lika villkor
Kajsa Svaleryd

E-post: kajsa.svaleryd@hig.se
Telefon:
026-64 81 67

Publicerad av: Lisa Olsson Sidansvarig: Liza Bratt Sidan uppdaterades: 2018-10-03
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)