FAQ - VFU i lärarprogrammen

Här hittar du svar på vanliga frågor om verksamhetsförlagd utbildning, VFU, i lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle.

Din VFU-placering

 

Hur får jag information om min VFU?

I samband med programstart ges övergripande information om VFU i ditt program. Allmän information hittar du i VFU-guiden, på VFU-bokmärket och här på hemsidan. I översikten för alla VFU-kurser i lärarprogrammen ser du vilka terminer din VFU infaller och i de fastställda VFU-perioderna ser du vilka veckor du kommer att genomföra VFU. Det finns också en progressionsmall för ditt lärarprogram. VFU-enheten ansvarar för din VFU-placering.

Inför varje VFU-kurs får du ytterligare information från kursansvarig lärare. Information som kursmål, studiehandledning och bedömningsunderlag publiceras av läraren på kursens särskilda sida i lärplattformen Canvas.

VFU-guiden
Översikt för alla VFU-kurser i lärarprogrammen
VFU-perioder
Progressionsmallar

Vilket innehåll har VFU?

Utgångspunkten för VFU är den aktuella VFU-skolans verksamhet och löpande arbete, kursmålen och lärarprogrammets progressionsmall samt dina egna utgångspunkter. Du kommer bland att planera och genomföra pedagogiska aktiviteter under handledning av din lokala lärarutbildare (LLU)/VFU-handledare.

VFU-kurserna på sammanlagt 30 hp genomförs under tre terminer. Hälften av VFU-kurserna, 15 hp, handlar om UVK, dvs. utbildningsvetenskaplig kärna. Det handlar bl.a. om kommunikation och ledarskap. Den andra hälften på 15 hp är ämnes-VFU.

Var hittar jag information om när VFU infaller i programmet?

I översikten för alla VFU-kurser i lärarprogrammen ser du när VFU infaller i ditt program. I de fastställda VFU-perioderna ser du vilka veckor du kommer att genomföra VFU.

Är det någon skillnad på var jag blir placerad om jag går campus- eller distansutbildning?

Nej, genom kontakt med berörda skolhuvudmän försöker vi i möjligaste mån tillgodose ditt önskemål om kommunplacering. Partnerregionen består av kommunerna: Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken, Söderhamn, och Älvkarleby samt Tierp. Du har också möjlighet att önska VFU-placering i andra kommuner, men garanteras placering inom partnerregionen.

Kan jag göra VFU där jag bor?

På Högskolan i Gävle får du som student önska i vilken kommun du vill göra din VFU, vilket betyder att du i möjligaste mån får placering på din bostadsort. Det är tillgången på lokala lärarutbildare (LLU)/VFU-handledare som avgör.

Vad betyder förkortningarna i samband med verksamhetsförlagd utbildning?
Hur lämnar jag önskemål om VFU-placering?

Du lämnar önskemål om VFU-placering i VFU-systemet under en begränsad tid. I slutet av september får du, som är ny student, information och inloggningsuppgifter till VFU-systemet. Du anger önskad kommun och skriver ev. särskild information i anteckningsfältet.

Vad gör jag om jag har missat att lämna önskemål om VFU-placering i tid?

Kontakta VFU-enheten lararutbildning@hig.se

Varför kan jag inte logga in i VFU-systemet?

VFU-systemet har särskilda inloggningsuppgifter, dvs. de är inte desamma som till Ladok. Kontrollera att användarnamn och lösenord är korrekt inskrivna. Det är enklast att kopiera och klistra in dem i fälten.
Kontakta VFU-enheten lararutbildning@hig.se om det inte fungerar att logga in i VFU-systemet.

Vilka kriterier finns vid VFU-placering?

Du ska VFU-placeras i rätt stadium utifrån ditt program hos en legitimerad förskollärare/lärare. Vanligen har den även gått en särskild handledarutbildning.  

Vilka begränsningar gäller vid VFU-placering?

Du ska VFU-placeras i rätt stadium utifrån ditt program. Du ska inte göra VFU där det finns risk för jäv dvs. där någon anhörig, nära bekant eller arbetskamrat/tidigare arbetskamrat arbetar eftersom det kan leda till en obekväm situation vid bedömningen. Det betyder också att du inte kan göra VFU på din arbetsplats/tidigare arbetsplats (undantag finns för programmet Kompletterade pedagogisk utbildning, KPU samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9. matematik och teknik). Du ska inte heller önska VFU-placering där du själv nyligen har varit elev. Skriv in den här typen av särskild information i samband med ditt önskemål i VFU-systemet.

Kan jag själv ordna en VFU-placering?

Nej, det är vi inom VFU-enheten som handlägger din placering genom VFU-organisationen. Alla placeringar administreras formellt via Högskolan och de lokala samordnarna, LSO.

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?

Nej, du kan inte göra VFU-på din arbetsplats. Undantag finns för programmet Kompletterade pedagogisk utbildning, KPU, samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9. matematik och teknik.

Varför får jag inte vara VFU-placerad på min arbetsplats?

Under VFU är du student och följer lokal lärarutbildare, LLU, på heltid och kan därför inte arbeta samtidigt. Det ska inte finnas någon risk för jäv eftersom VFU även innebär en bedömningssituation. Om du som student gör VFU på din arbetsplats finns det risk för att du inte får adekvat handledning och att du också lämnas ensam i din utbildning. Du får inte heller samma möjligheter till nya perspektiv eftersom du skulle var kvar i den verksamhet som du redan sett och upplevt och redan har en roll i ett arbetslag. Det kan också vara svårt för övriga på enheten att veta hur de ska förhålla sig till dig under VFU, dvs. om du är kollega med ansvar eller student och under utbildning.

När får jag besked om min VFU-placering?

Så fort placeringen är beslutad får du ett mejl med uppmaning om att logga in i VFU-systemet.  Där hittar du information om din VFU-placering. Placeringarna blir färdiga vid olika tidpunkter. I vissa fall kan det dröja innan vi hör av oss. Du som har önskat placering utanför vårt partnerområde kan komma att få besked om VFU-placering nära tidpunkten för din VFU-period.

Varför behåller jag min placering under hela programtiden?

Genom att vara på samma placering kan du följa en verksamhet över tid och du kan också bli en del i kvalitetsutvecklingen. Vill du se andra verksamheter under VFU-period kan du planera för en s.k. utflykt
tillsammans med din lokala lärarutbildare, LLU.

Vad händer om jag inte får VFU-placering i min kommun?

Om det inte finns tillgängliga VFU-placeringar enligt dina önskemål om kommunplacering går vi vidare med förfrågan till närliggande kommuner/orter i dialog med dig.

Varför har jag fått VFU-placering så långt bort?

Vi försöker alltid, i möjligaste mån, hitta VFU-placering med utgångspunkt från dina önskemål om kommunplacering, men det kan inte alltid uppfyllas. Det är tillgången på lokala lärarutbildare (LLU)/VFU-handledare som avgör.

 


Inför VFU-perioden

 

Var hittar jag information om min VFU-placering?

Du hittar information om din placering genom att logga in i VFU-systemet. Genom att gå in på aktuell VFU-kurs ser du kontaktuppgifter till din lokala lärarutbildare (LLU).

Varför ser jag inte min placering när jag har loggat in i VFU-systemet?

För att se din placering i VFU-systemet ska du klicka på fliken "Kurser" och sedan klicka på den lilla pilen till vänster framför aktuell VFU-kurs. Där finns kontaktuppgifter till din LLU/handledare. På vissa datorer har det uppstått problem med att se fliken "Kurser". Om det händer dig ska du kontakta VFU-enheten för att få din placeringsinformation eller prova att logga in från en annan dator.

När ska jag ta kontakt med min lokala lärarutbildare, LLU?

I god tid inför varje VFU-period tar du kontakt med din LLU.

Hur kan jag förbereda mig inför VFU?

Ta del av kursmålen och progressionsmallen. Utgå från dessa och skriv ner dina förväntningar på VFU-perioden. Skriv även ner dina personliga mål. Delge sedan din LLU dina förväntningar och ta del av din LLU:s förväntningar inför att ni tillsammans planerar för din VFU.

Vad är en progressionsmall?

En progressionsmall beskriver en gradvis utveckling under den verksamhetsförlagda delen av utbildningen i ett specifikt lärarprogram. De innehåller i tre nivåer, från grundläggande via befästande till fördjupande.

Progressionsmallar

Varför ska jag skriva ner mina förväntningar på VFU och delge dessa till min LLU?

Genom att skriva ner dina förväntningar tydliggör du för dig själv och din LLU vad du förväntar dig av din VFU. Anteckningarna blir utgångspunkt för planering av din VFU tillsammans med hur det ser i ut i verksamheten, progressionsmallen och kursplanemålen. Dessa anteckningar kan ni sedan gå tillbaka till under VFU-perioden.

Vad gäller för utdrag ur belastningsregistret?

För att kunna påbörja din VFU måste du ta med och visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister för ansvarig på förskolan/skolan.  Det kan ta upp till två veckor att få utdraget efter beställning. Du får öppna kuvertet och läsa vad det står.

OBS! Utdraget är giltigt i ett år. Det betyder att du i vissa fall måste ansöka om nytt utdrag inför ny VFU.

Omfattas jag som student av sekretess?

Ja, det gör du. Som lärarstuderande lyder du under samma tystnadsplikt och sekretess som de anställda på VFU-skolan. Det är din skyldighet att ha kunskap om vad som gäller i sekretessfrågor. Du behöver skriva under ett sekretessdokument på förskola/skolan i samband med VFU.
Prata även med mottagande skola om sekretess om du gör en s.k. utflykt till annan skola under din VFU.

Kan jag arbeta samtidigt som jag studerar?

Att studera till lärare innebär heltidsstudier. Om du tänker arbeta under studietiden är det viktigt att du planerar för VFU-perioderna i god tid så att du kan vara student på heltid. Du måste alltså ta helt ledigt under VFU-perioderna om du arbetar.

Är det tillåtet att vikariera under VFU?

Nej, all VFU ska vara handledd vilket innebär att vikariat inte räknas som VFU. Om du vikarierar under din VFU-period räknas det inte som VFU-dagar och du måste ta igen dessa i nära anslutning till VFU-perioden.

Kan jag få lön under VFU?

Du får ingen lön under VFU eftersom du inte arbetar utan är student.

Kan flera studenter vara placerade hos samma lokala lärarutbildare, LLU?

Ja, du kan bli placerad hos samma LLU tillsammans med en annan student.

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Nej, eftersom VFU ingår i en kurs är det svårt att ändra tidpunkt. Det måste då finnas särskilda skäl. I så fall tar du kontakt med utbildningsledaren.

Måste jag göra all VFU?

Ja, VFU ingår i kurser med fastställda kursplanemål. Om du har arbetat som lärare och har funderingar kring om du behöver genomföra all VFU tar du kontakt med utbildningsledaren i programmet, lararutbildning@hig.se

Vad gäller när jag ska göra ämnes-VFU under termin 8 i Ämneslärarprogrammet?

På Högskolan i Gävle gör du VFU i följande ämnen; engelska, matematik, religion och svenska. Det betyder att om du har läst båda dina inriktningsämnen vid HiG så gör du 7,5 hp VFU i respektive ämne under termin 8. Du läser dessa båda VFU-kurser parallellt. Det kan i vissa fall betyda att du har två lokala lärarutbildare. Om du har läst ditt andra inriktningsämne (utan vfu) vid annat lärosäte betyder det att du gör 15 hp VFU i ditt första inriktningsämne under termin 8. Du har möjlighet besöka en verksamhet inom ditt andra inriktningsämne med bibehållen placering genom att göra en s.k. utflykt. Detta planerar du tillsammans med din LLU.

Kan jag göra VFU utomlands?

Ja, det finns möjlighet att göra del av din VFU i utlandet på svenska skolor som läser efter svensk läroplan. Kontakta Andrea Hansson på VFU-enheten för ytterligare information.

 


Under VFU-perioden

 

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Studietiden är på heltid, det vill säga 40 timmar i veckan. Rast om 30 minuter, som är lagstadgad enligt arbetstidslagen och alltid ska tas ut, ligger utanför studietiden. Under VFU ska du följa din lokala lärarutbildares (LLU) arbetstider och det kan vara flera lärare som ansvarar för dig så att du få möjlighet att uppleva yrkesprofessionens alla delar. Det kan betyda aktiviteter även kvällstid, som föräldramöte. Ni gör en tidsplanering i början av VFU-perioden. Kortare pauser kan tas ut i samråd med LLU och när verksamheten så tillåter. I kursens studiehandledning kan det finnas särskilda instruktioner. Det kan t.ex. gälla innedagar på Högskolan.

Hur mycket ska jag ta ansvar för under VFU?

Ta chansen att ansvara för planerade samlingar och lektioner så snabbt och så mycket som möjligt. Det ger dig erfarenhet av praktiskt lärararbete under handledning.

Vad gäller vid pedagogisk lunch?

Den lokala lärarutbildaren (LLU) ger besked om vad som gäller vid din placering angående pedagogisk lunch.

Vad är en s.k. utflykt?

Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din LLU planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon tid vill besöka en skola med annan pedagogik. Du och din LLU kommer överens om vem av er som tar kontakt. Det ska alltid finnas en lärare som tar emot dig på "utflykten". Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.
Du får göra utflykt upp till sammanlagt två veckor under hela din utbildningstid. Utflykt ska inte meddelas VFU-enheten.

Finns det någon försäkring under min VFU?

Du har som student vid högskola och universitet en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Den gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas, som VFU.

Kan jag byta VFU-placering?

För att byta placering ska det finnas särskilda skäl, som t.ex. byte av bostadsort. Kontakta utbildningsledare VFU Britt-Marie Sandin Andersson.

Vad händer om min lokala lärarutbildare byter arbetsplats?

I samråd med din lokala lärarutbildare, LLU, och skolledare planerar ni för nästa VFU-period. Det kan t.ex. innebära att du följer din LLU till den nya arbetsplatsen eller att du behåller din VFU-placering med en ny LLU.

Vad händer om min lokala lärarutbildare är frånvarande under VFU?

Om din lokala lärarutbildare, LLU, måste vara frånvarande under din VFU ska LLU och arbetslaget planera för att någon annan tar ansvar för dig.

Vad händer om min lokala lärarutbildare slutar, är tjänstledig eller är föräldraledig under VFU-perioden?

Om din lokala lärarutbildare, LLU, inte kan ta emot dig under din VFU ansvarar den lokala samordnaren för att du får en ny placering. Det kan betyda att du får en tillfällig lokal lärarutbildare.

Vad händer om jag blir sjuk under min VFU?

Om du skulle bli sjuk under din VFU så pratar du med din lokala lärarutbildare, LLU,  och kommer överens om när du ska ta igen de dagar du har varit borta (detsamma gäller vid vård av sjukt barn). All frånvaro tas igen i så nära anslutning som möjligt till VFU-perioden. Detta antecknas på bedömningsunderlaget.

Vad händer om jag inte kan genomföra alla VFU-dagar p.g.a. att VFU-skolan har lovdagar?

När del av VFU-period ligger under ett skollov planeras för dessa dagar i samråd med LLU och skolans rektor. Alla VFU-dagar ska genomföras (antal dagar enligt aktuell studiehandledning).

Vad händer om jag inte kan genomföra hela min VFU-period p.g.a. covid-19?

Individuell hantering kommer att ske om du av någon anledning inte kan fullfölja VFU-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att förskola/skola där du har din placering hålls stängd. Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot kursmålen även om hela VFU-perioden inte är genomförd. Om målen inte nås ges möjlighet att genomföra VFU vid senare tillfälle. Vänd dig till VFU-ansvarig lärare i kursen för vidare planering.

Vad gäller om det blir en krissituation på VFU-skolan?

Ha kontakt med din LLU och rektor för att vara en del i rutinerna vid kris. Ta även kontakt med kursansvarig.

Vad gör jag om jag upptäcker missförhållanden under VFU?

Prata med din LLU om det du upptäckt. Följ de rutiner som finns. Delge även rektor.

Vad gör jag om det känns tungt att gå till VFU?

Reflektera över vad det är som gör att du tycker att det känns tungt. Skriv ner det och ta upp det i möjligaste mån med den det berör. Om detta känns svårt kan du kontakta ansvarig rektor eller den lokala samordnaren för VFU. Du kan också ta kontakt med utbildningsledare VFU Britt-Marie Sandin Andersson. Gäller det kursens innehåll, ta kontakt med kursansvarig för VFU-kursen.

Vad händer om jag riskerar att bli underkänd på min VFU?

Vid risk för underkänt betyg på VFU gäller särskilda rutiner. Då genomförs ett s.k. trepartssamtal mellan dig som student, Högskolans lärare och din lokala lärarutbildare, LLU. Utgångspunkt för samtalet är kursmål, bedömningsunderlag, progressionsmall och dina egna mål. Du får ta del av vad som behöver utvecklas för godkänt betyg. I slutet av VFU-perioden sker sedan ett uppföljande samtal för att klargöra om du har nått kursmålen eller inte.
Rutiner vid risk för underkänt betyg i VFU

Vad händer om jag blir underkänd på min VFU?

Du har möjlighet att göra förnyad VFU, en s.k. Om-VFU, vid ett tillfälle. För att kunna fortsätta på nästa VFU-kurs måste du ha godkänt betyg i VFU. Om du får underkänt betyg även i ditt andra försök vid Om-VFU kan du inte ta ut lärarexamen.

Vad gör jag med bedömningsunderlaget?

När du har det avslutande samtalet under VFU ska du och din lokala lärarutbildare, LLU, underteckna bedömningsunderlaget och sedan spara varsin kopia. Bedömningsunderlaget ska lämnas till kursansvarig lärare enligt anvisningar.

Kan jag få ekonomisk ersättning under min VFU-period?

Det ges ingen ersättning från Högskolan i samband med VFU. Du som student står för alla kostnader, som t.ex. resor och boende.Efter VFU-perioden

 

Var ser jag mitt betyg i VFU?

Du ser ditt betyg i Ladok.

Kan jag göra examensarbete/enskilt arbete på min VFU-placering?

Du bör inte göra ditt examensarbete på din VFU-placering. Däremot kan du, tillsammans med din lokala lärarutbildare, LLU, fundera över innehållet. Andra studenter kan skriva examensarbete utifrån frågeställningar som kommit upp på din VFU.

Kan jag besöka min VFU-placering vid andra tillfällen än under VFU?

Ja, du kan återkommande besöka din lokala lärarutbildare, LLU, under utbildningen. Du kan också vända dig till din LLU i samband med andra kursuppgifter.

 


Studieuppehåll eller studieavbrott

 

Vad gör jag om jag behöver ta studieuppehåll?

Om du vill göra ett uppehåll i dina studier måste du ansöka om det på Högskolans hemsida. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du gör ett uppehåll i dina studier.

Vad gör jag om jag vill sluta programmet/göra studieavbrott?

Om du bestämt dig för att avbryta dina studier måste du fylla i en särskild blankett. Den finns på Högskolans hemsida. Meddela även lokal lärarutbildare (LLU), utbildningsledare och VFU-enheten att du avbryter dina studier.

Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2020-11-16
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)