Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

Den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, är en viktig del i lärarutbildningen där läraryrkets praktik och teori knyts samman.

Coronavirus

När det gäller frågor om covid-19 hänvisas till olika samhällsfunktioner, Högskolans övergripande studentinformation och till den information som kursansvariga lärare ger.
Högskolans övergripande studentinformation
Folkhälsomyndigheten
Regeringen
Skolverket
Krisinformation om det nya coronaviruset

Under coronapandemin följer du de rekommendationer som finns på din VFU-placering som t.ex. undervisning på distans.
Individuell hantering kommer att ske om du av någon anledning inte kan fullfölja VFU-kurs. Det kan handla om sjukdom, vård av sjukt barn, risk för att vara bärare av coronavirus trots att sjukdom inte konstaterats eller att förskola/skola där du har din placering hålls stängd. Om VFU-perioden måste avbrytas tar du skyndsamt kontakt med kursansvarig lärare.
Examinator bedömer om det är möjligt att examinera mot kursmålen även om hela VFU-perioden inte är genomförd. Om målen inte nås ges möjlighet att genomföra VFU vid senare tillfälle.


Övergripande information

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår i alla lärarprogram med sammanlagt 30 hp i flera kurser under tre olika terminer. Det innebär att en del av din yrkesutbildning sker på en förskola eller skola. VFU ger dig möjlighet att studera verksamheten och att under handledning av lokal lärarutbildare, LLU, gradvis utveckla och omsätta de teoretiska kunskaperna till praktik. Efter din lärarexamen kanske du också blir en del av utbildningen igen som lokal lärarutbildare, LLU. 

Högskolan i Gävle har nära samarbete med regionens kommuner inom Gävleborgs län samt norra Uppland. Samverkan sker även med friskolor och andra kommuner.

Vi har samlat övergripande information i VFU-guiden. Den beskriver ansvar och roller och är tänkt som ett stöd för dig och alla övriga som deltar i genomförande av din VFU. I handboken för programmet, i utbildningsplanen och i översikten för alla VFU-kurser ser du vilka terminer VFU infaller. VFU är på heltid och under fastställda VFU-perioder. Det kommer en aktuell översikt varje ny termin. Eftersom vi vet att det kan vara många funderingar inför VFU har vi sammanställt de vanligaste frågorna och förkortningarna/begreppen.

VFU-Guiden

Utbildningsplaner

Översikt för alla VFU-kurser i lärarprogrammen

VFU-perioder

FAQ

Förkortningar och begrepp

Välkomstbrev om VFU i lärarprogrammen - för nya studenter ht 20

Presentation - VFU i lärarprogrammen

Checklista VFU


VFU-placering

Du är vanligen knuten till samma partnerskola under hela utbildningen och lämnar önskemål om kommunplacering i början av programmet. VFU-placering garanteras i någon av våra partnerkommuner i Gästrikland, Hälsingland och norra Uppland, men du kan även lämna önskemål om VFU-placering i andra kommuner.

VFU-enheten vid Högskolan i Gävle ansvarar för att du ska få en relevant VFU-placering och alla placeringar sker genom samverkan i VFU-organisationen. Denna samverkan innebär bl.a. att aktuell skolhuvudman får ta del av ditt kommunönskemål inför placeringen och avtal.

Önskemål om VFU-placering

Översikt VFU-placering


Du som är ny student på lärarutbildningen hösten 2020 (tillhör kull H20) lämnar önskemål om i vilken kommun du vill genomföra VFU. Du får ett e-postmeddelande i slutet av september med mer information och särskilda inloggningsuppgifter till vårt VFU-system. VFU-systemet var öppet för önskemål under en begränsad tid, 23-30 september. Kontakta lararutbildning@hig.se om du har missat att lämna önskemål. Tänk på att lämna önskemål även om du inte ska ut på VFU under ditt första läsår.

Utifrån ditt valda önskemål av kommun startar placeringsarbetet. I möjligaste mån försöker vi tillgodose önskemål om VFU-placering. Det är dock viktigt att påpeka att det är tillgången på lokala lärarutbildare/handledare som avgör VFU-placering och som student måste di vara beredd på att resa inom en kommun, pendla eller alternativt byta bostadsort under din VFU.

VFU-placering ska ske på annan skolenhet än där du har anställning, nyligen har varit elev eller har någon anhörig/annan närstående. Undantag gäller för programmet Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) där VFU kan göras på den egna arbetsplatsen samt för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot årskurs 7-9. matematik och teknik. Meddela oss i samband med önskemålen om det finns någon förskola/skola där du inte kan VFU-placeras.

Besked om VFU-placering

Ett meddelande skickas till dig via e-post när din placering är klar och du kan se den tilldelade placeringen i VFU-systemet. Placeringarna för enskilda studenter blir klara vid olika tidpunkter. I vissa fall kan det dröja innan vi hör av oss till dig. Du som har önskat placering utanför vårt partnerområde kan komma att få besked ganska nära starten för din VFU-period.

Studenter antagna ht 19 och tidigare

Du behåller vanligen din VFU-placering under hela utbildningen. Information om aktuell VFU-placering finns tillgänglig i VFU-systemet.


VFU-systemet

VFU-systemet

Alla lärarprogramstudenter får ett konto med inloggningsuppgifter till VFU-systemet via mejl. Nya studenter hösten 2020 har fått inloggningsuppgifterna i slutet av september. Tänk på att VFU-systemet har särskilda inloggningsuppgifter (inte samma som till ditt användarkonto vid HiG). Kontakta VFU-enheten om du saknar inloggningsuppgifterna eller har problem med att logga in.

Du kan när som helst logga in i VFU-systemet och uppdatera din e-postadress. Tänk då på att du även behöver uppdatera e-postadressen separat i Ladok.


Fokus och progression för VFU

Varje lärarprogram har en progressionsmall.

Progressionsmallar


Inför VFU-period

Kontrollera din VFU-placering i VFU-systemet. Ta del av progressionsmallen för ditt program och skriv ner dina förväntningar på VFU, t.ex. utifrån kursmål, progression och dina personliga mål.

Kontakta din lokala lärarutbildare (LLU) på partnerskolan i god tid innan du ska ut på din VFU. Kontaktuppgifter hittar du genom att logga in i VFU-systemet och gå in på aktuell VFU-kurs.

Kursansvarig lärare tillhandahåller aktuell kursinformation som du som student sedan tar med dig till partnerskolan inför planeringen av VFU. Kursinformationen hittar du på kursens sida i lärplattformen Canvas.


Polisens belastningsregister

För att påbörja din VFU måste du lämna ett utdrag ur Polisens belastningsregister till rektor (eller motsvarande) på din partnerskola. Tänk på att beställa det i god tid innan din VFU-period.

OBS! Utdragets giltighetstid är ett år.

 

Under VFU-period

Du och din lokala lärarutbildare, LLU, planerar och genomför VFU-perioden tillsammans med Högskolans lärare enligt kursens och partnerskolans intentioner. I Canvas ser du vad som gäller i din kurs.

Tillsammans med din LLU gör du en planering för hela VFU-perioden. Du följer i första hand din LLU:s schema. Planera in regelbunden ostörd reflektionstid tillsammans med din LLU. Planera även in arbetslagets aktiviteter. Du tar del av och skriver under partnerskolans rådande sekretessdokument. Delge din lokala lärarutbildare dina nedskrivna förväntningar på VFU-perioden.

Ta ansvar redan för början för planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter/lektioner i progression och i ökande omfattning.

Alla VFU-dagar ska genomföras. Eventuella frånvarodagar tas igen i nära anslutning till VFU-perioden.

Om det uppstår svårigheter av något slag under din VFU kontaktar du i första hand din LLU eller den lokala samordnaren, LSO. Du kan också kontakta kursansvarig lärare eller utbildningsledare VFU.

Checklista

Vid planering och genomförande av VFU kan checklistan användas av dig och din LLU tillsammans. Checklistan kan fungera som en komihåglista.

Checklista VFU

Utflykt
Om du under din VFU vill se någon annan verksamhet kan du tillsammans med din LLU planera för en s.k. utflykt. Det kan t. ex. handla om att du under någon vecka vill besöka en skola med annan pedagogik. Det ska finnas någon som ansvarar för dig under utflykten och du ska vara aktiv. Utflykt innebär alltså att du lämnar din ordinarie VFU-placering för att följa någon annan lärare. Det dokumenteras på bedömningsunderlagets första sida. Ordinarie LLU och mottagande lärare bör ha kontakt inför gemensam bedömning av VFU-perioden. Ta med dig utdrag ur belastningsregistret vid utflykten. Prata med mottagande skola om sekretess under din utflykt.

Du kan göra en eller ett antal kortare utflykter upp till sammanlagt två veckor under din verksamhetsförlagda utbildningstid i programmet. Utflykt rapporteras inte till VFU-enheten.


Bedömningsunderlag och examination

Du och din lokala lärarutbildare, LLU, samtalar om innehållet i bedömningsunderlaget. När en VFU-period är genomförd har du och din LLU ett avslutande samtal och skriver under bedömningsunderlaget. Examination sker av utsedd examinator på Högskolan. 

Om det finns risk för underkännande av VFU tar LLU kontakt med kursansvarig lärare, skolledare och lokal samordnare, LSO. Det finns särskilda rutiner vid risk för underkännande av VFU. Vid underkänt betyg har du som student rätt till förnyad VFU vid ett tillfälle.

Rutiner vid risk för underkänt betyg i VFU


Försäkring

Studenter vid de statliga universiteten och högskolorna omfattas av en personskadeförsäkring hos Kammarkollegiet. Försäkringen gäller i Sverige under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden tillbringas.

Kammarkollegiet


VFU-placering i utlandet

Det finns möjlighet att göra del av din VFU i utlandet. Om du är intresserad av det hör du av dig till Andrea Hansson

Ni går tillsammans igenom hur du ska gå till väga, hur lång period du kan göra VFU i utlandet och vem som ansvarar för vad i samband med placeringen.  Du är själv aktiv i den första kontakten med skolan. Det ska vara en skola som läser efter svensk läroplan och din lokala lärarutbildare ska vara svensktalande. Lista över svenska utlandsskolor finns på Skolverkets sida Utbildningsinfo. Du står själv för alla omkostnader i samband med VFU i utlandet.


VFU-organisation

Som student kommer du i kontakt med flera olika personer i samband med din VFU. På Högskolan har du kontakt med VFU-enheten, kursansvarig lärare och andra lärare i VFU-kurser. Du kanske även kommer i kontakt med utbildningsledaren i ditt lärarprogram. I kommunen möter du den lokala samordnaren (LSO) och din lokala lärarutbildare (LLU).

Kontakta

  • Kursansvarig lärare vid frågor gällande kursens innehåll
  • VFU-enheten gällande placeringar och VFU-frågor
  • Utbildningsledare för programmet vid övergripande frågor som gäller hela din utbildning

VFU-organisation


Publicerad av: Ewa Andersson Sidansvarig: Ewa Andersson Sidan uppdaterades: 2020-11-10
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)