Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6, 7,5 hp

 

Högskolan i Gävle erbjuder på uppdrag av Skolverket "Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk". Kursen bidrar till att du utvecklar din undervisning och därigenom stärker flerspråkiga och nyanlända elever möjligheter till språk- ochkunskapsutveckling. Kursen är öppen för alla lärare, oavsett vilket ämne du undervisar i.

Lärare eller förskollärare som har en behörighetsgivande examen och är anställda inom skolväsendet, LVU-hem, på kriminalvårdsanstalt eller folkhögskola. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk kan gå kursen. Dessutom är den öppen för lärare som är anställda av annan som enligt avtal med kommunen utför uppgifter på entreprenad inom skolväsendet.

Om kursen

Kursen ta upp hur individuella och externa faktorer som kan påverka flerspråkiga och nyanlända elevers lärande i språkligt heterogena lärmiljöer. Inom ramen för detta behandlas faktorer såsom skolans organisation, lärarkompetens samt betydelsen av en tidig studie- och yrkesvägledning för alla elever och i synnerhet flerspråkiga elevers skolframgång.

Innehållet fördjupar hur interkulturalitet, ett inkluderande förhållningssätt och kunskap om etnocentriska mönster kan bidra till normkritisk medvetenhet kring utbildning och samhälle. I undervisningen synliggörs kopplingar mellan aktuella forskningsrön och nyvunnen didaktisk kunskap samt praktiknära undervisningserfarenhet. Detta sker t ex genom att kursen behandlar olika språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och praktisk tillämpning i den egna undervisningen. Detta ger kursdeltagarna verktyg i att stödja flerspråkiga och nyanlända elevers lärande för en ökad måluppfyllelse. Kursdeltagarna får öva på att synliggöra och värdera flerspråkiga elevers hela språkrepertoar som resurs för lärande i olika ämnen. Transspråkande diskuteras såväl som ett didaktiskt verktyg som ett ideologiskt förhållningssätt.

Under kursen behandlas dessutom vikten av att vid planering av undervisning, uppföljning och bedömning beakta flerspråkiga elevers förutsättningar och behov utifrån individuella och sociala faktorer. Även underlag från studiehandledning och kartläggning där tidigare skolbakgrund, ankomstålder, språkbehärskning, erfarenheter av litteracitetspraktiker från hemmet och föräldrars utbildningsbakgrund diskuteras med utgångspunkt från skolans alla ämnen.

Lärandemål efter fullgjord kurs

- visa insikter i och kunna diskutera hur pedagogisk verksamhet kan organiseras i språkligt och kulturellt heterogena lärandemiljöer
- få syn på hur språkliga och kulturella mönster, värderingar och hierarkier i skola och samhälle påverkar elevernas villkor för lärande
- diskutera undervisning utifrån ett andraspråksperspektiv på lärande

Undervisning och examination

Undervisningen sker genom förinspelade föreläsningar som görs tillgängliga löpande under kursens gång via Blackboard. De lärarledda seminarierna lägger fokus på att bearbeta och reflektera över kursens innehåll och anknyta innehållet till den egna undervisningen.

Examinationen sker skriftligt och muntligt genom seminarier, löpande uppgifter med praktisk tillämpning i det egna klassrummet, muntliga redovisningar samt skriftlig hemtentamen. Muntliga redovisningar samt deltagande i seminarier sker på campus Högskolan i Gävle.

Genomförande 

Studietid: Start v 36, 2018 och avslut v 3, 2019. Datum för de campusförlagda träffarna meddelas senare.

Studietakt: Kvartsfart, campus/distans vilket innebär att kursen ges på distans med 3-4 träffar.

Studieort: Gävle

Arbetsgivarens godkännande

Din arbetsgivare behöver godkänna att du ansöker till kursen. Använd huvudmannablanketten (länk).

Huvudmannablanketten skickar du in till:
Antagningsservice
R 312
10623 STOCKHOLM

Du kan skanna in blanketten huvudmannens godkännande och bifoga den elektroniskt via www.antagning.se.

Antagningsbesked publiceras på www.antagning.se.

Kursen kan vara ett första steg till behörighet
Om du funderar på att skaffa behörighet i svenska som andraspråk men inte har möjlighet att just nu läsa in de högskolepoäng som behövs, då är denna kurs något för dig. Kursen leder inte till behörighet med du kan påbörja din väg mot behörighet. Efter avslutade studier kan du läsa vidare och bli behörig i svenska som andraspråk.

 

Anmälningsinformation

Behörighetskrav
Lärarexamen samt huvudmannens godkännande.

Kurskod: SLU500

Anmälningskod: HIG-12212

Studievägledning: Satu Moberg, studievägledare, ssa@hig.se,
026-64 87 77 (telefontid måndag och tisdag kl. 9-10, torsdag kl. 13-15, Monika Karlsson, akademisekreterare, monika.karlsson@hig.se
Ulrika Serrander, universitetslektor, ämnesansvarig, ulrika.serrander@hig.se.

Ansökan

Du anmäler dig till kursen på Antagning.se

Kontakt

Signhild Olsson, mobil 070-426 68 80 alt mail: signhild.olsson@hig.se

Publicerad av: Signhild Olsson Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2018-06-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)