Språket som nyckel - Kompetensutveckling för bättre integration i Gävleborg

Projektidén, Språket som nyckel syftar till att skapa bättre integration genom att möta länets behov av kompetensutveckling samt utveckla evidensbaserad kunskap inom området svenska som andraspråk.

Sammanfattning av projektidén
Utbildningssystemet i Gävleborg står inför stora utmaningar i och med ökade flyktingströmmar och det ökande antalet barn och vuxna med annat modersmål än svenska som finns inom utbildningssystemets alla nivåer, från förskola till vuxenutbildning.

Kompetensutvecklingsinsatser erbjuds ca 1 000 pedagoger och annan skolpersonal, så att de i sin yrkesroll får ökad förståelse för undervisning i det flerspråkiga klassrummet. Projektet är en möjliggörare och pådrivare för att skapa en bättre integration och en hållbar kompetens-försörjning i länet.

Utvecklingsstödjande insatser genomförs på ett operativt och lokalt plan, på individ- och organisationsnivå, utifrån de behov och utmaningar som finns i länet vilket även skapar påverkan på en strukturell nivå genom en bättre integration och en hållbar kompetens-försörjning
(figuren åskådliggör detta).

Arbetsmodellen utgörs av en nodmodell som säkerställer spridning av resultat inom utbildningsystemet och har en stark lokal förankring. Regionen delas upp i geografiska områden eller noder, med koppling till lärcentra. Varje nod har en nodledare, en doktorand som är ansvarig för genomförandet av projektet i ”sin” nod. Varje utbildningsaktör är kopplad till en nod. Högskolan i Gävle utgör navet för noderna och en arena för att sätta in det som sker i ett större och långsiktigt sammanhang.

Doktorander håller i planering och genomförande av kompetens-utvecklingsinsatserna som omfattar 7,5 hp och genomförs i 6-12 kursomgångar per år med 30-60 deltagare per kurs. Genomförandet planeras i samråd med deltagande utbildningsaktörer och utformas efter deras behov och förutsättningar. Insatserna kan genomföras på halvfart, delvis distans, inspelade föreläsningar, seminarier på lärcentra etc och fokuserar exempelvis på nedanstående områden:

  • Teorier och aktuell forskning inom flerspråkighet och interkulturalitet
  • Föreställningar om kulturella och språkliga likheter och olikheter
  • Arbetssätt för att stödja flerspråkiga barns språk och utveckling
  • Skillnader mellan inlärning av ett förstaspråk och ett andraspråk
  • Flerspråkighet i samhället och hos individen
I nära samarbete med utbildningsaktörerna utformar doktoranderna forskningsprojekt för utveckling och förändring på organisationsnivå. Forskningen har gemensamma övergripande mål och visioner, med fokus på regionala utmaningar för att komma till nytta för utbildningssystemet i länet. I projektet byggs en miljö där man jobbar nära tillsammans för att söka kunskap och lösa problem. Här skapas möjligheter för att lösa de komplexa frågeställningar utbildningssystemet står inför.

Språket som nyckel pågår mellan februari 2017 och mars 2020.
Satsningen kommer därefter fortsätta med en annan finansieringslösning
fram till halvårsskiftet 2022 för att sedan övergå i ordinarie verksamhet.

För mer information kontakta:
Jaana Kurvinen, Avdelningschef, avdelningen för humaniora
Mail: jaana.kurvinen@hig.se

Publicerad av: Ann-Charlotte Wikström Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-07-11
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)