Forskningsområde

Tidigare forskning

Min avhandling undersöker det tvåspråkiga lexikonet ur ett experimentellt perspektiv. Vuxna modersmålstalare av svenska med varierande behärskning av spanska som andraspråk testas i två experiment med ord och bild-interferenser. Resultaten bidrar till vår förståelse av hur ett andraspråk bearbetas kognitivt i andraspråksproduktion. I korthet kan sägas att flera faktorer samverkar och bidrar till det sätt en individ bearbetas sitt andraspråk. Förutom behärskningsnivå påverkas också produktionsprocessen av hur länge man befunnit sig i en miljö där andraspråket talas, typologiskt avstånd mellan första- och andraspråket samt hur många språk man talar totalt påverkar. Alla dessa faktorer måste tas i åtanke när man studerar tvåspråkighet ur ett psykolingvistiskt perspektiv.

Publicerad av: Malin Hillman Sidansvarig: Svante Brunåker Sidan uppdaterades: 2016-11-04
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)