Vård och hälsa

Hälsofrämjande arbetsliv inom vård och omsorg

Forskningen belyser vårdpersonalens arbetsmiljö samt chef- och ledarskap. Frågor som fokuseras är bl.a. samband mellan ledarskap och personalens välmående samt mellan strukturella förutsättningar och personalens välmående. Olika former av interventioner studeras för att förbättra arbetsmiljön liksom samband mellan arbetsmiljö och verksamhetens resultat och kvalitet. Studier rör också kommunikation inom och mellan olika yrkesgrupper, personalens syn på sin roll, förutsättningar och ansvarsområde. I ett projekt studeras den unga människans livsvillkor relaterat till studier, arbete och arbetslöshet. Interventionsforskning och longitudinella studier pågår. Totalt sju projekt.

Den här inriktningen innefattar nio forskare och tre doktorander från vårdvetenskap, fyra forskare från andra akademier vid Högskolan, samt sex forskare från andra lärosäten.

Vård och omsorg av äldre

Forskningen fokuserar behov och problem hos äldre samt närståendes situation och interventioner för att stödja dessa grupper. Tre kliniska interventionsstudier berör smärta, personcentrerad vård och trycksår pågår. I två forskningsprojekt studeras den fysiska vårdmiljön; användning av informationsteknologi i demensvården och trädgården i äldreomsorgen. Ett projekt är en nationell longitudinell populationsbaserad studie om åldrandet, i samverkan med flera lärosäten, finansierad delvis av Socialdepartementet. Totalt sju projekt.

Inriktningen innefattar fem forskare och fem doktorander från vård- och medicinsk vetenskap samt åtta forskare från andra lärosäten.

Att leva med långvarig ohälsa

Forskningen fokuserar konsekvenser av långvarig ohälsa på patienters och närståendes livssituation, vårdpersonalens förmåga att identifiera patienters problem och stödja patienter/närstående i att hantera livssituationen. Målsättningen är att identifiera frisk- och riskfaktorer för ohälsa/sjukdom, förutsättningar för god vård och att utveckla effektiva behandlings-/omvårdnadsåtgärder. Forskningen är kopplad till Hälsofrämjande arbetsliv utifrån att individens livssituation ska anpassas till ett så normalt liv som möjligt, där ett mål är återgång till och att hantera arbetslivet. Totalt sju projekt.

Forskningen involverar nio forskare och två doktorander från vård- och medicinsk vetenskap samt 19 forskare från andra lärosäten.

Lärande inom professionsutbildningar, inriktning mot vård och omsorg

Forskningen fokuserar de kliniska delarna i sjuksköterskeprogrammen och studentaktiva undervisningsformer. Projekten rör studenters lärande men även sjuksköterskors handledning i verksamhetsförlagd utbildning. Totalt tre projekt.

Inriktningen innefattar fem forskare från vård- och medicinsk vetenskap samt fem forskare från andra lärosäten.

Publicerad av: Camilla Haglund Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2017-03-09
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)