Pia Tham

Pia Tham

Universitetslektor i socialt arbete, docent

Akademin för hälsa och arbetsliv

E-post: pia.tham@hig.se

Telefon:
Direkt: 026-64 86 80


Mitt huvudsakliga forskningsområde är socialsekreterares arbetsvillkor. På senare år har jag även blivit alltmer intresserad av övergången från socionomutbildningen till yrkeslivet; kring hur väl förberedda nyexaminerade socionomer är för de krav som väntar dem i yrkeslivet, hur introduktionen till yrket sker och vilken betydelse detta har för den framtida yrkesidentiteten och karriären.

Aktuell forskning

2017- 2020 ”Friska arbetsplatser – vilken betydelse har organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa?” (AFA försäkring, 2017)

I juni 2017 beviljade AFA försäkring medel till ett treårigt projekt kring betydelsen av organisatoriska villkor för socialsekreterares hälsa. Målet är att identifiera vilka faktorer på grupp- och organisationsnivå som framstår som betydelsefulla för friska arbetsplatser, d.v.s. Arbetsgrupper där majoriteten av socialsekreterarna skattar sin hälsa som bättre än genomsnittet av de 350 socialsekreterare i de drygt 50 arbetsgrupper som ingår i studien

2013-2016 ”Socialsekreterares arbetsvillkor-vad bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet?” (AFA försäkring, 2013)

I juni-2013 beviljade AFA försäkring medel för ett treårigt projekt kring socialsekreterares arbetsvillkor med fokus att identifiera faktorer i arbetsmiljön som bidrar till arbetstillfredsställelse och stabilitet. Utöver en uppföljning av enkätundersökningen i de drygt 50 arbetsgrupper som undersöktes 2003, genomfördes intervjuer med drygt 40 arbetsledare samt gruppintervjuer med 6 arbetsgrupper.

En debattartikel till DN-debatt i oktober 2014 baserad på den första sammanställningen av enkätsvaren, innebar att resultaten fick stor spridning och mycket uppmärksamhet.

Publikationer: (Tham, 2016, 2017 a,b)

2016 – pågående ”A Cross-National Perspective on the Involvement of Social Work Academics in Social Policy”

En komparativ studie som leds av John Gal och Idit Weiss där forskare från 15 länder ingår. Tillsammans med Katarina Thorén genomfördes en totalundersökning bland anställda vid alla socionomutbildningar i Sverige genomförts kring hur man ser på sin roll.

Publikationer: Ett bokkapitel över de svenska resultaten har publicerats i en antologi (Thorén & Tham, 2017).

2015 – pågående ”Från student till socialarbetare – om övergång från studier till yrkesliv”

Tillsammans med Annika Strömberg och Marie Löhman genomförs en studie kring övergången från utbildning till yrkesliv där alla avgångsstudenter strax innan de examinerades i januari-15, 2016 samt 2017 besvarat en enkät om hur man såg på sin utbildning, kompetens, förberedelse och förväntningar inför yrkeslivet. Enkäten följs upp med en webbenkät efter drygt 4 månader i yrket samt efter 2 respektive 4 år.

2014 – pågående ”Student på socionomprogrammet - motiv, förväntningar och förhoppningar”

Tillsammans med tidigare kollegor vid Stockholms universitet; Johan Kejerfors och Siv-Britt Björktomta genomförs en studie där studenter vid socionomprogrammet följs genom hela utbildningen och ut i yrkeslivet. Drygt 300 nyantagna studenter år 2014 besvarade en enkät kring motiv och förväntningar inför utbildning och yrkesliv. Förnyad datainsamling sker vid studietidens slut samt efter ca 4 mån respektive 2 år i yrket.

2011- pågående ”From student to social worker – the transition from social work education to working in the field” ( FAS/Forte 2010)

Tillsammans med Debby Lynch vid University of Queensland, Brisbane, Australien genomförs en longitudinell intervjustudie där 12 studenter som lämnade socionomprogrammet vid Stockholms universitet 2011 har intervjuats vid hitintills 4 tillfällen (strax innan examen samt 4 mån, 1 ½ år och 4 år efter examen

Publikationer: Tham & Lynch (2014), Tham & Lynch (2017)

2001- 2008 Socialsekreterares arbetsvillkor - förutsättningar och hinder (FAS/ Forte 2000)

Inom ramen för avhandlingen ”Arbetsvillkor i den sociala barnavården - förutsättningar för ett kvalificerat arbete” (2008), vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet, genomfördes en studie bland socialsekreterare som arbetade med utredningar av barn och unga (n= 309) i 42 arbetsgrupper besvarade en enkät om sina arbetsvillkor (bortfall 3%).

Publikationer: (Tham, 2007 a,b; Tham 2008; Tham & Meagher, 2009).

Senaste publikationerna

Tham, P. & Lynch, D. (2019). 'Lost in transition?' : newly educated social workers reflections on their first months in practice [Från socionomstudent till socialarbetare – nyexaminerade socionomers reflektioner kring de första månaderna i yrket]. European Journal of Social Work, 22 (3), 400-411. 10.1080/13691457.2017.1364701 [Mer information]
Tham, P. (2018). A professional role in transition : Swedish child welfare social workers’ descriptions of their work in 2003 and 2014. British Journal of Social Work, 8 (2), 449-467. 10.1093/bjsw/bcx016 [Mer information]
Tham, P. (2018). Where the need is greatest : a comparison of the perceived working conditions of social workers in Swedish metropolitan low-, middle-and high-income areas in 2003 and 2014. Nordic Social Work Research, 8 (2), 185-200. 10.1080/2156857X.2017.1326975 [Mer information]
Tham, P. (2016). Mindre erfaren - mer utsatt? : Nya och mer erfarna forskningssekreterares beskrivningar av sina arbetsvillkor. Socionomens forskningssupplement, 40 (6), 20-33. [Mer information]
Thorén, K. & Tham, P. (2017). Social work academia and policy in Sweden. Where academia and policy meet : a cross-national perspective on the involvement of social work academics in social policy. Bristol: Policy Press. S. 183-200. [Mer information]
Publicerad av: Lena Sirberg Sidansvarig: Annika Strömberg Sidan uppdaterades: 2018-05-21
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)