Forskningsetiska rådet

För att underlätta forskningsetiska bedömningar av examensarbeten på grund- och avancerad nivå vid Högskolan i Gävle  finns ett forskningsetiskt råd. (Forskare hänvisas till de regionala forskningsetiska etikprövningsnämnderna.)  

Grundläggande bestämmelser om etikprövning av forskning uttrycks i lagen som trädde i kraft 1 januari 2004 och med vissa förändringar från 1 april 2008.

Även om etikprövning inte krävs enligt lag, så gäller givetvis att god forskningsetik ska tillämpas i examensarbeten.
En överblick av olika dokument om forskningsetik finns på webbplatsen CODEX  

Ledamöter i rådet

Bernice Skytt, ledamot
Jari Ristiniemi, ledamot
Ulla Forinder, ledamot
Roberg Ljung, ledamot
Magnus Lindberg, suppleant


Ärenden ska vara rådets ordförande tillhanda i senast en vecka före det sammanträde vid vilket ärendet önskas behandlas. Rådets anvisningar för ifyllande av blanketter. 

Rådets sammanträdesdatum vårterminen 2018

2018-01-26
2018-02-01
2018-02-22
2018-03-15
2018-04-17
2018-05-25
2018-11-14
2018-12-06

Vanliga frågor och svar

Vilka studier granskas av forskningsetiska rådet?

Endast examensarbeten på grund- och avancerad nivå granskas vid Högskolan i Gävle.

När behöver man tillfråga forskningsetiska rådet?

Man bör definitivt tillfråga rådet då det föreligger någon form av beroendeförhållande. Det kan gälla patienter, barn, skolelever eller någon annan grupp. I studier med vuxna friska personer som inte står i något beroende till den/de som genomför studien eller den organisation denne/de representerar, räcker det vanligtvis bara att fråga personerna som själva avgör om de vill delta eller ej.

Behöver man tillfråga forskningsetiska rådet för studier som kallas kvalitetssäkring?

Att en studie kallas för kvalitetssäkring innebär ingen automatisk befrielse från forskningsetiskt ansvar. De forskningsetiska aspekterna om informerat samtycke, integritet, konfidentiell behandling av data och undvikande av beroendeförhållande gäller givetvis alltid. Diskutera med handledare och examinator om forskningsetiska rådet ska tillfrågas.

Publicerad av: Mikael Krigh Sidansvarig: Hasse Nordlöf Sidan uppdaterades: 2018-09-24
Högskolan i Gävle
www.hig.se
Box 801 76 GÄVLE
026-64 85 00 (växel)